Novinky

Prečo treba prezúvať letné pneumatiky za zimné?

Prečo treba prezúvať letné pneumatiky za zimné?

Ohľadne zimných pneumatík pojednáva §38 Zákona NR SR č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších noviel. Čítať viac...

Povinnosť zabezpečiť ADR - preprava nebezpečných vecí po ceste

Povinnosť zabezpečiť ADR - preprava nebezpečných vecí po ceste

Pri ADR (preprava nebezpečných látok po ceste) si pravdepodobne každí predstaví cisternové vozidlá prevážajúce pohonné látky. Pojem ADR nezahŕňa iba prepravu nebezpečných látok po ceste, ale týka sa širšieho okruhu spoločností (osôb) zapojených do uvedenej prepravy.  Čítať viac...

Povinnosti zamestnávateľa v oblasti prevencie závažných priemyselných havárií

Povinnosti zamestnávateľa v oblasti prevencie závažných priemyselných havárií

Rozvoj priemyselnej výroby, nové technológie alebo používanie nebezpečných látok vo väčšom množstve so sebou prináša zvýšené riziko vzniku priemyselnej havárie. Už sme boli svedkami niekoľkých priemyselných havárií, ktoré mali značný dopad na život, zdravie ľudí alebo životné prostredie. Jednou z hlavných príčin takýchto havárií je najmä zlyhanie ľudského faktora, nevhodná manipulácia s nebezpečnými látkami, či zanedbanie technologických postupov. 
Čítať viac...

Povinnosti zamestnávateľa v oblasti civilnej ochrany

Povinnosti zamestnávateľa v oblasti civilnej ochrany

Povinnosť v oblasti civilnej ochrany pre právnické osoby a fyzické osoby, ako aj povinnosť vypracovať dokumentáciu vzniká zo zákona č. 42/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov ustanovením § 16 ods. 1 písm. e). Poslaním civilnej ochrany je v rozsahu ustanovenom týmto zákonom chrániť život, zdravie a majetok a utvárať podmienky na prežitie pri mimoriadnych udalostiach a počas vyhlásenej mimoriadnej situácie. 
Čítať viac...

Povinnosti zamestnávateľa v oblasti PZS

Povinnosti zamestnávateľa v oblasti PZS

Pracovná zdravotná služba (PZS) patrí medzi zákonné povinnosti každého zamestnávateľa. Prostredníctvom PZS zamestnávateľ zabezpečuje odborné služby na ochranu zdravia zamestnancov pri práci, ako je preverenie chorôb z povolania alebo pracovných úrazov a udržanie práceschopnosti zamestnancov. 
Čítať viac...

BOZP povinnosti zamestnávateľa

BOZP povinnosti zamestnávateľa

Zamestnávateľ je povinný pri vykonávaní opatrení v rámci BOZP postupovať v súlade s právnymi predpismi, aby ochránil život a zdravie zamestnancov. Prinášame vám prehľad najčastejších povinností zamestnávateľa v oblasti BOZP. 
Čítať viac...

Povinnosti firiem v oblasti OPP

Povinnosti firiem v oblasti OPP

Ochrana pred požiarmi (OPP) je kritickou oblasťou pre každý podnik alebo inštitúciu.  Zamestnávateľ má zodpovednosť chrániť nielen svoj majetok, ale predovšetkým zdravie a životy svojich zamestnancov. 
Čítať viac...

Povinnosti zamestnávateľa v oblasti životného prostredia

Povinnosti zamestnávateľa v oblasti životného prostredia

Zodpovednosť za životné prostredie je dôležitým aspektom každej podnikateľskej činnosti. Konkrétne povinnosti zamestnávateľa sa môžu líšiť v závislosti od typu podnikania, ale všeobecne platí nasledovné:
Čítať viac...

Vybavenie osobných motorových vozidiel prenosnými hasiacimi prístrojmi

Vybavenie osobných motorových vozidiel prenosnými hasiacimi prístrojmi

O vybavení motorových vozidiel prenosnými hasiacimi prístrojmi pojednáva §25 Vyhláška MDaV SR č. 134/2018 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevádzke vozidiel v cestnej premávke v znení neskorších noviel. Čítať viac...

Oznámenie o začatí prevádzky na RUVZ SR

Oznámenie o začatí prevádzky na RUVZ SR

Fyzické osoby – podnikatelia a právnické osoby sú povinné predkladať návrhy na uvedenie priestorov do prevádzky vrátane návrhov na zmenu v ich prevádzkovaní a ak si to vyžaduje objektivizáciu faktorov životného prostredia alebo pracovného prostredia, o návrhoch na uvedenie priestorov do skúšobnej prevádzky (§13 ods. 4 Zákona NR SR č. 355/2007 o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov). Čítať viac...