OPP Ochrana pre požiarmi

Ochrana pred požiarmi je zákonnou povinnosťou všetkých zamestnávateľov. OPP zahŕňa školenia, dokumentácie a preventívne protipožiarne prehliadky vykonávané odborne spôsobilou osobou alebo technikom. 

Skratka OPP predstavuje ochranu pred požiarmi. Ochrana pred požiarmi nie sú len hasiace prístroje a hydranty. Ochrana pred požiarmi začína už pri výstavbe, (dokumentácia stavebného rozhodnutia, dokumentácia pre stavebné povolenie, dokumentácia pre realizáciu stavby a dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby). 

Uvedená projektová dokumentácia obsahuje:

  1. členenie stavby na požiarne úseky
  2.  určenie požiarneho rizika,
  3. určenie požiadaviek na konštrukcie stavby,
  4. zabezpečenie evakuácie osôb a zvierat,
  5. určenie požiadaviek na únikové cesty,
  6. určenie odstupových vzdialeností,
  7. určenie požiarnobezpečnostných opatrení,
  8. určenie zariadení na zásah.

Projektovú dokumentáciu protipožiarnej bezpečnosti stavby vypracúva špecialista PO.

Po skolaudovaní a uvedený stavby do prevádzky zamestnávateľ zabezpečuje povinnosti na úseku ochrany pred požiarmi prostredníctvom technika PO (vypracovanie a aktualizácia dokumentácie, školenie zamestnancov, prehliadky a pod.).

Najčastejšie otázky

Zamestnávateľ je povinný zabezpečiť ochranu pred požiarmi?

Áno, zamestnávateľ je povinný zabezpečiť ochranu pred požiarmi. Povinnosti na úseku OPP zabezpečuje prostredníctvom odborne spôsobilej osoby, technikom PO.

Kedy je zamestnávateľ povinný zabezpečiť zamestnancovi školenie?

Školenie novoprijatých zamestnancov o ochrane pred požiarmi zabezpečí právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ po ich zaradení na pracovisko pred začatím práce; tým nie sú dotknuté ustanovenia osobitných predpisov o povinnostiach právnických osôb alebo fyzických osôb - podnikateľov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pri vzniku zamestnaneckého pomeru.

Zamestnávateľ zabezpečuje školenie len pre svojich zamestnancov?

Nie. Zamestnávateľ zabezpečuje školenie a overovanie vedomostí o ochrane pred požiarmi aj pre osoby, ktoré sa s vedomím právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa zdržujú v jej objektoch a priestoroch.

Mám prenajatý priestor na podnikanie, kto zabezpečuje ochranu pred požiarmi?

Vlastník (správca) nehnuteľností, ktorý prenajíma nehnuteľnosť, je povinný zabezpečiť úlohy ochrany pred požiarmi podľa ustanovení tohto zákona, ak sa v nájomnej zmluve nedohodne s nájomcom o zabezpečení týchto úloh inak.

Čo je preventívna protipožiarna prehliadka?

Preventívna protipožiarna prehliadka je preverenie plnenia povinností právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa na úseku ochrany pred požiarmi prostredníctvom odborne spôsobilej osoby, technika PO.

Čo je predmetom protipožiarnej preventívnej prehliadky?

Obsahom preventívnej protipožiarnej prehliadky je kontrola:

a) organizačného zabezpečenia ochrany pred požiarmi na pracoviskách,

b) porovnania skutočného stavu s dokumentáciou ochrany pred požiarmi,

c) stavebného riešenia objektov, najmä z prevádzkového hľadiska,

d) zariadení pre protipožiarny zásah,

e) trvalej voľnosti únikových ciest,

f) výroby a skladovania horľavých látok a manipulácie s nimi,

g) funkčnosti požiarnych zariadení,

h) prevádzkovania a stavu technických zariadení a technologických zariadení,

Sme v prenájme, máme povinnosť vypracovať požiarny evakuačný plán a požiarne poplachové smernice?

V objekte s viacerými právnickými osobami alebo fyzickými osobami – podnikateľmi  vlastník objektu zabezpečí vypracovanie požiarnych poplachových smerníc a požiarne evakuačného plánu pre celý objekt.

Pre každý objekt musí byť vypracovaný požiarny evakuačný plán?

Požiarny evakuačný plán sa vyhotovuje pre objekt, v ktorom nie sú jednoduché podmienky z hľadiska evakuácie osôb a zvierat.

Objekt s jednoduchými podmienkami z hľadiska evakuácie osôb a zvierat je stavba, v ktorej sa zdržujú len osoby znalé spôsobu evakuácie a v ktorej sa vykonáva súčasná evakuácia po únikových cestách vedúcich priamo na voľné priestranstvo, pričom táto stavba má najviac dve nadzemné podlažia a jedno podzemné podlažie, v ktorom nie je trvalé pracovné miesto alebo dočasné pracovné miesto.

Mám prenajatý administratívny priestor, a chcem tam zriadiť tlačiareň. Kto zabezpečuje projektovú dokumentáciu protipožiarnej bezpečnosti stavby?

Zmenu využitia priestoru, projekt protipožiarnej bezpečnosti stavby spravidla zabezpečuje ten subjekt, ktorý ide vykonať zmenu využitia priestoru.

Potrebujete poradiť?

Radi Vám poradíme v oblasti bezpečnosti práce, ochrany pred požiarmi, 
pracovnej zdravotnej služby, civilnej ochrany, životného prostredia, závažných 
priemyselných havárii alebo pri preprave ADR.

Meno a priezvisko
Telefón
E-mail
Správa