BOZP - Bezpečnosť pri práci

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci je dôležitou súčasťou základných povinností na každom stupni riadenia vedúcich zamestnancov a manažérov. Úroveň bezpečnosti na pracovisku tvorí základný predpoklad úspešnej firmy. Správne nastavené princípy BOZP ocenia nielen investori, zamestnanci i zákazníci. 

Skratka BOZP predstavuje bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci. Keď sa povie bezpečnosť práce, každý si predstaví pracovné úrazy. BOZP  nie sú len pracovné úrazy, ale je to súbor opatrení, zásad, princípov, postojov, správania a aktivít, ktoré pomáhajú eliminovať nepriaznivé dôsledky práce. 

Bezpečnosť práce začína už pri samotnom projektovaní, konštruovaní, tvorení pracovných postupov, užívaní strojov, technických zariadení a pod.

Taktiež BOZP sa týka všetkých odvetví ako napr. výroba (technik BOZP), stavebníctvo (koordinátor bezpečnosti na stavenisku), banská činnosť (banský bezpečnostný technik) a samozrejme aj pracovného prostredia (pracovná zdravotná služba).

Najčastejšie otázky

Čo je BOZP?

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci je stav pracovných podmienok eliminujúcich vplyv nebezpečných a škodlivých faktorov pracovného procesu alebo prostredia na zamestnancov. 

Ciele BOZP

BOZP si kladie za cieľ nasledovné:

- zabezpečiť bezpečnosť, zdravie a pracovnú schopnosť zamestnancov, 

- prispieť k eliminovaniu škôd zamenstnávateľa na zariadeniach, výrobkoch, v službách, pri výlukách v pracovnom proce a iné finančné straty. 

Kedy sa BOZP týka zamestnávateľa?

Vždy, ak fyzická osoba ktorá je podnikateľom, alebo právnická osoba, zamestnáva čo i len jedného zamestnanca v pracovnoprávnom vzťahu.

Je zamestnávateľ povinný zabezpečiť bezpečnostnotechnickú službu?

Zamestnávateľ je povinný zabezpečiť pre zamestnancov bezpečnostnotechnickú službu. 

Kedy je zamestnávateľ povinný zabezpečiť zamestnancovi školenie?

Zamestnávateľ je povinný zamestnanca oboznámiť pri jeho prijatí do zamestnania, preložení na iné pracovisko, zaradení alebo prevedení na inú prácu, zavedení novej technológie, nového pracovného postupu alebo nového pracovného prostriedku.

Zamestnávateľ zodpovedá iba za svojich zamestnancov?

Zamestnávateľ zodpovedá aj za fyzickú osobu, ktorá sa nachádza s vedomím zamestnávateľa na jeho pracovisku alebo v jeho priestore.

Čo kontroluje zamestnávateľ na svojich pracoviskách?

Zamestnávateľ je povinný sústavne kontrolovať a vyžadovať dodržiavanie právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečnej práce, ochrany zdravia pri práci a bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov, najmä kontrolovať:

- stav bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vrátane stavu bezpečnosti technických zariadení; na ten účel v intervaloch určených osobitnými predpismi zabezpečovať kontrolu tohto stavu, meranie a hodnotenie faktorov pracovného prostredia, úradné skúšky, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení,

- či zamestnanec nie je v pracovnom čase pod vplyvom alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok a či dodržiava určený zákaz fajčenia v priestoroch zamestnávateľa,

- činnosť zamestnanca na odlúčenom pracovisku a zamestnanca, ktorý pracuje na pracovisku sám,

- riadne používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov, ochranných zariadení a iných ochranných opatrení.

Kedy zamestnávateľ poskytuje OOPP?

Osobný ochranný pracovný prostriedok zamestnávateľ poskytuje zamestnancovi, ak nebezpečenstvo nemožno vylúčiť ani obmedziť technickými prostriedkami, prostriedkami kolektívnej ochrany ani metódami a formami organizácie práce.

OOPP sa poskytujú zadarmo?

Zamestnávateľ je povinný bezplatne poskytovať zamestnancom pracovný odev a pracovnú obuv, ak pracujú v prostredí, v ktorom odev alebo obuv podlieha mimoriadnemu opotrebovaniu alebo mimoriadnemu znečisteniu.

Kedy zamestnávateľ poskytuje OOPP?

Pracovný úraz je poškodenie zdravia alebo smrť fyzickej osoby spôsobené nezávisle od jej vôle krátkodobým, náhlym a násilným pôsobením vonkajších vplyvov, ktoré zamestnanec zamestnávateľa utrpel pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s plnením pracovných úloh, pre plnenie pracovných úloh alebo služobných úloh a pri odvracaní škody hroziacej zamestnávateľovi.

Je zamestnanec povinný oznámiť zamestnávateľovi pracovný úraz?

Áno, zamestnanec je povinný bezodkladne oznámiť zamestnávateľovi vznik pracovného úrazu alebo služobného úrazu (ďalej len „pracovný úraz“), ktorý utrpel, ak mu to dovoľuje jeho zdravotný stav.

Kedy sa zamestnávateľ zbaví celkom zo zodpovednosti za pracovný úraz?

Zamestnávateľ sa zbaví zodpovednosti celkom, ak preukáže, že jedinou príčinou škody bola skutočnosť, že:

- škoda bola spôsobená tým, že postihnutý zamestnanec svojím zavinením porušil právne predpisy alebo ostatné predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, alebo pokyny na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hoci s nimi bol riadne a preukázateľne oboznámený a ich znalosť a dodržiavanie sa sústavne vyžadovali a kontrolovali, alebo

- škodu si spôsobil postihnutý zamestnanec pod vplyvom alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok a zamestnávateľ nemohol škode zabrániť.

Je zamestnanec povinný sa podrobiť dychovej skúške na alkohol?

Áno, zamestnanec je povinný podrobiť sa vyšetreniu, ktoré vykonáva zamestnávateľ alebo príslušný orgán štátnej správy, aby zistil, či zamestnanec nie je pod vplyvom alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok Okruh zamestnancov zamestnávateľa a iných osôb oprávnených dať zamestnancovi pokyn, aby sa podrobil vyšetreniu, uvedie zamestnávateľ v pracovnom poriadku alebo vo vnútornom predpise.

Potrebujete poradiť?

Radi Vám poradíme v oblasti bezpečnosti práce, ochrany pred požiarmi, 
pracovnej zdravotnej služby, civilnej ochrany, životného prostredia, závažných 
priemyselných havárii alebo pri preprave ADR.

Meno a priezvisko
Telefón
E-mail
Správa