Vody

V oblasti Environmentalistiky zabezpečujeme činnosti na úseku ochrany vôd.

Vodné hospodárstvo

  • vykonanie auditu, analýza stavu plnenia legislatívnych povinností v oblasti vodného hospodárstva,
  • vypracovanie, vedenie a aktualizáciu predpísanej dokumentácie vodného hospodárstva (plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku znečisťujúcich látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku – havarijný plán, prevádzkové poriadky,  povodňový plán záchranných prác, hlásenie o odbere a vypúšťaní odpadových vôd a pod.),
  • zabezpečenie hlásení a oznamovacích povinností,
  • školenia na úseku vodného hospodárstva,
  • plánovanie revízií, kontrol a údržby zariadení,
  • upozorňovanie na novoprijatú legislatívu,
  • zastupovanie pred orgánmi dozoru,
  • telefonické,  emailové a osobné poradenstvo a konzultácie.

Potrebujete poradiť?

Radi Vám poradíme v oblasti bezpečnosti práce, ochrany pred požiarmi, 
pracovnej zdravotnej služby, civilnej ochrany, životného prostredia, závažných 
priemyselných havárii alebo pri preprave ADR.

Meno a priezvisko
Telefón
E-mail
Správa