Pracovná zdravotná služba

V oblasti pracovného prostredia a zabezpečujeme služby Pracovnej zdravotnej služby.

Zabezpečíme pre Vás:

  • vykonanie auditu, analýza stavu plnenia legislatívnych povinností v oblasti pracovného prostredia,
  • vypracovanie, vedenie a  aktualizáciu predpísanej dokumentácie pracovnej zdravotnej služby (posudkov o riziku s kategorizáciou prác zamestnancov, prevádzkových poriadkov, posudkov o riziku, traumatologického plánu a pod.),
  • hodnotenie faktorov práce a pracovného prostredia vrátane ich merania,
  • školenie poskytovaní predlekárskej prvej pomoci,
  • zabezpečenie hlásení a oznamovacích povinností,
  • poradenstvo pri zavádzaní nových technológií,
  • zabezpečovanie preventívnych lekárskych prehliadok v súvislosti s prácou,
  • zastupovanie pred orgánmi dozoru,
  • telefonické, emailové a osobné poradenstvo a konzultácie.

Najčastejšie otázky

Čo musí zamestnávateľ medzi prvými vecami vykonať? 

Medzi prvými krokmi zamestnávateľa je zabezpečiť posúdenie zdravotného rizika z expozície faktorom práce a pracovného prostredia, a na základe tohto posúdenia zabezpečiť vypracovanie písomného posudku o riziku s kategorizáciou prác z hľadiska zdravotného rizika v spolupráci s pracovnou zdravotnou službou. Zamestnávateľ zabezpečí posúdenie zdravotného rizika z expozície faktorom práce a pracovného prostredia, a vypracovanie písomného posudku o riziku aj pri každej zmene pracovných podmienok, ktorá by mohla mať vplyv na mieru zdravotného rizika alebo kategóriu práce z hľadiska zdravotného rizika.

Aký čas má zamestnávateľ na vypracovanie vyššie uvedených dokumentov?

Zamestnávateľ je povinný zabezpečiť hodnotenie zdravotného rizika, vypracovanie kategorizácie prác z hľadiska zdravotných rizík a posudku o riziku najneskôr do dvoch mesiacov od začatia svojej činnosti.

Je zamestnávateľ povinný poskytnúť zástupcovi zamestnancov posudok o riziku s kategorizáciou prác?

Áno, zamestnávateľ je povinný poskytnúť kópiu posudku o riziku s kategorizáciou prác z hľadiska zdravotného rizika zástupcom zamestnancov. 

Ako často má zamestnávateľ aktualizovať posúdenie zdravotného rizika z expozície faktorom práce a pracovného prostredia na pracovisku, na ktorom zamestnanci vykonávajú prácu zaradenú druhej kategórie?

Zamestnávateľ zabezpečí posúdenie zdravotného rizika z expozície faktorom práce a pracovného prostredia na pracovisku, na ktorom zamestnanci vykonávajú prácu zaradenú do druhej kategórie najmenej raz za 24 mesiacov a v tretej kategórie alebo štvrtej kategórie najmenej raz za rok.

Je potrebné žiadať povolenie na uvedenie priestorov do prevádzky?

Novelou zákona už nie je potrebné žiadať povolenie na uvedenie priestorov do prevádzky u nasledovných:

a) priestory, pre ktoré bolo vydané rozhodnutie a došlo k zmene prevádzkovateľa bez zmeny podmienok prevádzky,

b) ubytovacie zariadenia, okrem zariadení sociálnych služieb,

c) telovýchovno-športové zariadenia,

d) zariadenia starostlivosti o ľudské telo,

e) prevádzky verejného stravovania bez výroby hotových pokrmov, stánky s rýchlym občerstvením a zariadenia s ambulantným predajom,

f) administratívne priestory,

g) priestory, v ktorých sa vykonáva živnosť kúpy tovaru na účel jeho predaja konečnému spotrebiteľovi, okrem predaja pokrmov, nápojov alebo potravín.

Takže nemusím nič oznamovať?

Fyzická osoba – podnikateľ a právnická osoba je povinná pred začatím prevádzky priestorov, na ktoré sa podľa predchádzajúcej odpovede nevzťahuje povinnosť predkladať návrhy v zmysle § 13 ods. 4 písm. a), je najneskôr v deň začatia činnosti povinná príslušnému orgánu verejného zdravotníctva oznámiť:

a) písomne

- obchodné meno, právnu formu, sídlo a identifikačné číslo, ak bolo pridelené, ak ide o právnickú osobu; meno, priezvisko a bydlisko a identifikačné číslo, ak bolo pridelené, ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa,

- miesto prevádzky,

- názov prevádzky,

- špecifikáciu činnosti v priestoroch prevádzky,

- dátum začatia činnosti v priestoroch prevádzky,

b) predložiť prevádzkový poriadok, ak to ustanovuje zákon NR SR č. 355/2007 Z. z. O ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Potrebujete poradiť?

Radi Vám poradíme v oblasti bezpečnosti práce, ochrany pred požiarmi, 
pracovnej zdravotnej služby, civilnej ochrany, životného prostredia, závažných 
priemyselných havárii alebo pri preprave ADR.

Meno a priezvisko
Telefón
E-mail
Správa