Bezpečnostný poradca ADR

V oblasti prepravy nebezpečných vecí po ceste zabezpečujeme služby Bezpečnostným poradcom ADR.

Zabezpečíme pre Vás:

 • vykonanie auditu, analýza stavu plnenia dohody ADR,
 • vypracovanie, vedenie a aktualizáciu predpísanej dokumentácie pri preprave nebezpečných vecí po ceste, prepravný doklad – nákladný list, písomné pokyny pre prípad nehody, spracovanie výročnej správy pre vedenie spoločnosti a orgány štátnej správy a iné dokumenty a činnosti potrebné na zabezpečenie bezpečného priebehu nakládky, vykládky a prepravy nebezpečných vecí podľa dohody ADR,
 • zatriedenie nebezpečných vecí,
 • posúdenie vhodnosti obalov, návrh obalov, označenie obalov a posúdenie množstva nebezpečných vecí na prepravu,
 • spracovanie schémy bezpečnostných značiek a schémy označenia vozidla,
 • posúdenie trasy: obmedzenia – tunely a vodné zdroje,
 • bezpečnostné pokyny a poučenie posádky,
 • školenie osôb podieľajúcich sa na manipulácii s nebezpečnými vecami,
 • spracovanie správy o mimoriadnej udalosti alebo nehode a návrh na zamedzenie vzniku podobných situácii,
 • upozorňovanie na novoprijatú legislatívu,
 • zastupovanie pred orgánmi dozoru,
 • telefonické,  emailové a osobné poradenstvo a konzultácie.

Potrebujete poradiť?

Radi Vám poradíme v oblasti bezpečnosti práce, ochrany pred požiarmi, 
pracovnej zdravotnej služby, civilnej ochrany, životného prostredia, závažných 
priemyselných havárii alebo pri preprave ADR.

Meno a priezvisko
Telefón
E-mail
Správa