ADR Preprava nebezpečných vecí po ceste

ADR je Európska dohoda o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí. Určuje podmienky za akých sa môžu nebezpečné veci prepravovať po ceste. 

Dohoda ADR sa netýka len prepravcu, ale aj odosielateľa, príjemcu, nakladajúcu, plniacu a baliacu organizáciu, prevádzkovateľa vozidla a pod.

Každá organizácia vykonávajúca cestnú dopravu nebezpečných vecí, prípadne ich balenie, plnenie, nakládku, vykládku  musí mať vymenovaného jedného, alebo viacerých bezpečnostných poradcov ADR.

Bezpečnostný poradca ADR zabezpečuje zatriedenie nebezpečných vecí, školenie osôb podieľajúcich sa na manipulácii s nebezpečnými vecami, posúdenie vhodnosti obalov, návrh obalov, označenie obalov a posúdenie množstva nebezpečných vecí na prepravu, spracovanie výročnej správy a pod.

Najčastejšie otázky

Povinnosti na oblasti prepravy nebezpečných vecí po ceste má iba dopravca?

Nie, nie je to iba dopravca, ale je to celý reťazec zapojený do uvedenej prepravy. Vzťahuje  sa to nielen na dopravcu, ale aj na odosielateľa, príjemcu, aj pre iných zúčastnených na preprave nebezpečných vecí (napr. nakladajúcu, baliacu, plniacu organizáciu, prevádzkovateľa cisternového kontajnera  a pod.)

Ako zabezpečím povinnosti pri preprave nebezpečných vecí po ceste ADR?

Povinnosti zabezpečíte prostredníctvom bezpečnostného poradcu na prepravu nebezpečných vecí. Odosielateľ, dopravca, príjemca a ostatní účastníci prepravy nebezpečných vecí sú povinní písomne vymenovať jedného alebo niekoľkých bezpečnostných poradcov a uložiť im v súlade s požiadavkami dohody ADR konkrétne úlohy, ktoré majú pri preprave nebezpečných vecí zabezpečovať. 

Týka sa školenie ohľadne ADR iba vodičov?

Nie, zúčastňujú sa ho aj osoby, ktoré sa zúčastňujú prepravy nebezpečných vecí ako napr. osoby, ktoré nakladajú alebo vykladajú nebezpečné veci, osoby pracujúce ako zasielatelia alebo v zasielateľských agentúrach (špeditéri, skladníci, baliči, plniči a pod) a vodiči vozidiel iných, ako sú vodiči, ktorí sú držiteľmi osvedčenia v súlade s 8.2.1, zúčastnení na cestnej preprave nebezpečných vecí.

V akom jazyku sú pokyny pre prípad havárie?

Pokynu pre prípade havárie sú v rodnom jazyku vodiča.

V aute som mal hasiaci prístroj, z ktorého sa odlepila slzička zo štítka kontroly. Dostal som za to pokutu. Čo s tým?

Hasiaci prístroj musí mať platnú kontrolu.  Štítok z kontroly, ako aj slzičky sú nálepky, kde hrozí, že sa môžu odlepiť. Odporúčam preto  nosiť vo vozidle potvrdenie o vykonaní kontroly prenosného hasiaceho prístroja. Tam viete preukázať na základe výrobného čísla, že Váš hasiaci prístroj má platnú kontrolu.

Ako viem sám zistiť či prepravný obal je predmetom ADR?

Stačí sa pozrieť na prepravný obal či sú tam piktogramy, poprípade keď zašpinený a nečitateľný je možné túto skutočnosť zistiť v karte bezpečnostných údajov.  

Potrebujete poradiť?

Radi Vám poradíme v oblasti bezpečnosti práce, ochrany pred požiarmi, 
pracovnej zdravotnej služby, civilnej ochrany, životného prostredia, závažných 
priemyselných havárii alebo pri preprave ADR.

Meno a priezvisko
Telefón
E-mail
Správa