Koordinátor bezpečnosti na stavenisku

V oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na stavenisku zabezpečujeme činnosť Koordinátora BOZP (autorizovaný bezpečnostný technik).

Zabezpečíme pre Vás:

  • analýza stavu plnenia legislatívnych povinností v oblasti BOZP na stavenisku,
  • vypracovanie Plánu BOZP pre stavenisko v písomnej a grafickej podobe so všetkými nutnými a potrebnými požiadavkami a jednotlivé postupy pri realizácii a pravidelná kontrola dodržiavania týchto opatrení,
  • školenie zamestnancov a dodávateľov,
  • analýza možných rizík a ohrození vyplývajúcich z práce,
  • kontrola postupov a organizácie prác na stavenisku, navrhnutie opatrení, riešení na odstránenie nedostatkov,
  • kontrolu na požívanie alkoholických nápojov (dôkazovým alkohol testerom) a iných omamných látok,
  • označenie pracovísk a zariadení bezpečnostno-zdravotným značením,
  • šetrenie a spísanie záznamu o pracovnom úraze,
  • zastupovanie pred orgánmi dozoru,
  • telefonické,  emailové a osobné poradenstvo a konzultácie.

Najčastejšie otázky

Prostredníctvom koho stavebník zabezpečuje bezpečnosť práce na stavenisku?

Zabezpečuje to prostredníctvom koordinátora bezpečnosti.   

Kedy je stavebník povinný zabezpečiť koordinátora bezpečnosti? 

Stavebník poverí jedného koordinátora bezpečnosti alebo viacerých koordinátorov bezpečnosti pre každé stavenisko, na ktorom bude vykonávať práce viac ako jeden zamestnávateľ alebo viac ako jedna fyzická osoba, ktorá je podnikateľom a nie je zamestnávateľom.

Kto môže vykonávať činnosť koordinátora bezpečnosti?

Koordináciu plnenia úloh pri realizácii prác na stavenisku z hľadiska zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zabezpečuje koordinátor bezpečnosti, ktorým môže byť fyzická osoba oprávnená na výkon činnosti stavbyvedúceho, fyzická osoba oprávnená na výkon stavebného dozoru alebo bezpečnostný technik. Fyzická osoba oprávnená na výkon činnosti stavbyvedúceho nesmie byť koordinátorom bezpečnosti na stavenisku, na ktorom vykonáva činnosť stavbyvedúceho.

Tým, že stavebník na stavenisku zabezpečí koordinátora bezpečnosti, zbaví sa zodpovednosti? 

Ak stavebník poverí jedného koordinátora alebo viacerých koordinátorov plnením úloh v zmysle §5 a §6 NV SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko, nezbavuje sa tým zodpovednosti za plnenie týchto úloh.

Predkladá stavebník Inšpektorátu práce oznámenie a ak áno, kedy?

Stavebník pred začatím prác predloží inšpektorátu práce, v ktorého územnom obvode sa stavenisko nachádza, oznámenie v zmysle prílohy č. 1 NV SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko, ak:

a) plánované trvanie prác na stavenisku bude dlhšie ako 30 pracovných dní a na stavenisku bude súčasne pracovať viac ako 20 fyzických osôb alebo

b) rozsah plánovaných prác prekročí 500 osobodní.

Čo obsahuje záznam o odovzdaní a prevzatí pracoviska na stavenisku?

Záznam o odovzdaní a prevzatí pracoviska na stavenisku obsahuje

a) identifikáciu konkrétneho pracoviska na stavenisku, ktoré je predmetom odovzdania a prevzatia medzi zhotoviteľmi,

b) identifikačné údaje odovzdávajúceho subjektu, ktorými sú jeho názov alebo obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo a meno a priezvisko zodpovednej osoby za odovzdanie konkrétneho pracoviska na stavenisku,

c) identifikačné údaje preberajúceho subjektu, ktorými sú jeho názov alebo obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo a meno a priezvisko zodpovednej osoby za prevzatie konkrétneho pracoviska na stavenisku,

d) dohodnuté podmienky alebo požiadavky zhotoviteľov,

e) dátum a čas odovzdania a prevzatia konkrétneho pracoviska na stavenisku a podpisy zodpovedných osôb za odovzdanie a prevzatie konkrétneho pracoviska na stavenisku za zhotoviteľov.

Ako často sa vykonáva oboznámenie osôb vykonávajúcich stavebné práce?

Oboznamovanie osôb vykonávajúcich stavebné práce a zodpovednej osoby sa uskutočňuje najmenej raz za 12 mesiacov, ak ide o stavebné práce vykonávané:

a) vo výške nad 1,5 m, ak nemožno pracovať z pevnej a bezpečnej pracovnej podlahy,

b) z pohyblivej pracovnej plošiny,

c) z rebríka vo výške nad 5 m,

d) pri zemných prácach vo výkope hlbšom ako 1,3 m.

Čo treba z hľadiska BOZP vykonať na začiatku pracovnej zmeny?

Na začiatku pracovnej zmeny zodpovedná osoba informuje osoby vykonávajúce stavebné práce o bezpečných pracovných postupoch a o nebezpečenstvách a ohrozeniach.

Potrebujete poradiť?

Radi Vám poradíme v oblasti bezpečnosti práce, ochrany pred požiarmi, 
pracovnej zdravotnej služby, civilnej ochrany, životného prostredia, závažných 
priemyselných havárii alebo pri preprave ADR.

Meno a priezvisko
Telefón
E-mail
Správa