Koordinátor bezpečnosti na stavenisku

V oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na stavenisku zabezpečujeme činnosť Koordinátora BOZP (autorizovaný bezpečnostný technik).

Zabezpečíme pre Vás:

  • analýza stavu plnenia legislatívnych povinností v oblasti BOZP na stavenisku,
  • vypracovanie Plánu BOZP pre stavenisko v písomnej a grafickej podobe so všetkými nutnými a potrebnými požiadavkami a jednotlivé postupy pri realizácii a pravidelná kontrola dodržiavania týchto opatrení,
  • školenie zamestnancov a dodávateľov,
  • analýza možných rizík a ohrození vyplývajúcich z práce,
  • kontrola postupov a organizácie prác na stavenisku, navrhnutie opatrení, riešení na odstránenie nedostatkov,
  • kontrolu na požívanie alkoholických nápojov (dôkazovým alkohol testerom) a iných omamných látok,
  • označenie pracovísk a zariadení bezpečnostno-zdravotným značením,
  • šetrenie a spísanie záznamu o pracovnom úraze,
  • zastupovanie pred orgánmi dozoru,
  • telefonické,  emailové a osobné poradenstvo a konzultácie.

Potrebujete poradiť?

Radi Vám poradíme v oblasti bezpečnosti práce, ochrany pred požiarmi, 
pracovnej zdravotnej služby, civilnej ochrany, životného prostredia, závažných 
priemyselných havárii alebo pri preprave ADR.

Meno a priezvisko
Telefón
E-mail
Správa