Banský bezpečnostný technik

Služby BOZP pri banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom, zabezpečujeme odborne spôsobilou osobou (banský bezpečnostný technik).

Zabezpečíme pre Vás:

 • vykonanie auditu, analýza stavu plnenia legislatívnych povinností v oblasti BOZP pri banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom,
 • vypracovanie, vedenie a aktualizáciu predpísanej dokumentácie bezpečnosti práce (prevádzková dokumentácia, a to technologický postup, pracovný postup, dopravný prostriedok, prevádzkový poriadok alebo pokyny na obsluhu a údržbu, havarijný plán a pod.),
 • školenie zamestnancov, vedúcich zamestnancov, zástupcov zamestnancov pre bezpečnosť, vodičov motorových vozidiel a pod.,
 • kontrolu pracovísk a objektov z bezpečnosti práce, navrhnutie opatrení, riešení na odstránenie nedostatkov,
 • kontrolu na požívanie alkoholických nápojov (dôkazovým alkohol testerom) a iných omamných látok,
 • označenie pracovísk a zariadení bezpečnostno-zdravotným značením,
 • šetrenie a spísanie záznamu o pracovnom úraze,
 • upozorňovanie na novoprijatú legislatívu,
 • zastupovanie pred orgánmi dozoru,
 • poradenské služby v oblasti odborných, metodických, organizačných, kontrolných, koordinačných, vzdelávacích úloh a iných úloh pri zaisťovaní bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti prevádzky, najmä z hľadiska primeranosti pracovných priestorov a stavieb, pracovných procesov a pracovných postupov, pracovných prostriedkov a iných technických zariadení, pracovného prostredia a ich technického, organizačného a personálneho zabezpečenia
 • telefonické,  emailové a osobné poradenstvo a konzultácie.

Potrebujete poradiť?

Radi Vám poradíme v oblasti bezpečnosti práce, ochrany pred požiarmi, 
pracovnej zdravotnej služby, civilnej ochrany, životného prostredia, závažných 
priemyselných havárii alebo pri preprave ADR.

Meno a priezvisko
Telefón
E-mail
Správa