Technik PO

V oblasti ochrany pred požiarmi zabezpečujeme činnosť Technika PO.

Zabezpečíme pre Vás:

 • vykonanie auditu, analýza stavu plnenia legislatívnych povinností v oblasti ochrany pred požiarmi,
 • vypracovanie, vedenie a aktualizáciu dokumentácie OPP (požiarna identifikačná karta, požiarne poriadky pracovísk, požiarny evakuačný plán, požiarne poplachové smernice a pod.),
 • školenie zamestnancov, vedúcich zamestnancov, zamestnancov zabezpečujúcich mimopracovný čas, členov protipožiarnych hliadok a pod.,
 • vykonávanie požiarnych preventívnych prehliadok pracovísk a objektov, navrhnutie opatrení, riešení na odstránenie nedostatkov,
 • určovanie miest so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a počtu členov protipožiarnych hliadok,
 • určovanie požiadaviek na protipožiarnu bezpečnosť pri užívaní stavby a pri zmene v užívaní stavby a vypracovanie dokumentácie o požiarnobezpečnostnej charakteristike užívanej stavby,
 • organizovanie a vyhodnocovanie cvičných požiarnych poplachov,
 • šetrenie a spísanie záznamu o príčinách požiaru,
 • upozorňovanie na novoprijatú legislatívu,
 • zastupovanie pred orgánmi dozoru,
 • telefonické,  emailové a osobné poradenstvo a konzultácie.

Potrebujete poradiť?

Radi Vám poradíme v oblasti bezpečnosti práce, ochrany pred požiarmi, 
pracovnej zdravotnej služby, civilnej ochrany, životného prostredia, závažných 
priemyselných havárii alebo pri preprave ADR.

Meno a priezvisko
Telefón
E-mail
Správa