Prevencia havárii

V oblasti prevencie závažných priemyselných havárií vykonávame činnosť Špecialistu na prevenciu závažných priemyselných havárií.

Zabezpečíme pre Vás:

  • vykonanie auditu, analýza stavu plnenia legislatívnych povinností v oblasti prevencie závažných priemyselných havárií,
  • vypracovanie, vedenie a aktualizáciu predpísanej dokumentácie civilnej ochrany obyvateľstva (zaradenie podniku, hodnotenie rizika, program prevencie, bezpečnostný riadiaci systém, bezpečnostnej správy, havarijný plán vrátane použiteľnosti prostriedkov na  zdolávanie závažných priemyselných havárií a na obmedzovanie ich následkov, podklady na vypracovanie plánu ochrany obyvateľstva a pod.),
  • kontrolu pracovísk a objektov z prevencie závažných priemyselných havárií, navrhnutie opatrení riešení na odstránenie nedostatkov,
  • prípravu, organizáciu a vyhodnocovanie pravidelného precvičovania situácií podľa havarijného plánu,
  • školenie zamestnancov, vedúcich zamestnancov a pod.,
  • označenie pracovísk a zariadení bezpečnostno-zdravotným značením,
  • upozorňovanie na novoprijatú legislatívu,
  • zastupovanie pred orgánmi dozoru,
  • telefonické, emailové a osobné poradenstvo a konzultácie.

Potrebujete poradiť?

Radi Vám poradíme v oblasti bezpečnosti práce, ochrany pred požiarmi, 
pracovnej zdravotnej služby, civilnej ochrany, životného prostredia, závažných 
priemyselných havárii alebo pri preprave ADR.

Meno a priezvisko
Telefón
E-mail
Správa