Komplexné služby v oblastiach bezpečnosti práce, ochrany pred požiarmi, pracovnej zdravotnej služby, civilnej ochrany, životného prostredia, závažných priemyselných havárií a ADR.

NOVINKY

Povinnosti zamestnávateľa v oblasti prevencie závažných priemyselných havárií

Povinnosti zamestnávateľa v oblasti prevencie závažných priemyselných havárií

Rozvoj priemyselnej výroby, nové technológie alebo používanie nebezpečných látok vo väčšom množstve so sebou prináša zvýšené riziko vzniku priemyselnej havárie. Už sme boli svedkami niekoľkých priemyselných havárií, ktoré mali značný dopad na život, zdravie ľudí alebo životné prostredie. Jednou z hlavných príčin takýchto havárií je najmä zlyhanie ľudského faktora, nevhodná manipulácia s nebezpečnými látkami, či zanedbanie technologických postupov. 
Čítať viac...

Povinnosti zamestnávateľa v oblasti civilnej ochrany

Povinnosti zamestnávateľa v oblasti civilnej ochrany

Povinnosť v oblasti civilnej ochrany pre právnické osoby a fyzické osoby, ako aj povinnosť vypracovať dokumentáciu vzniká zo zákona č. 42/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov ustanovením § 16 ods. 1 písm. e). Poslaním civilnej ochrany je v rozsahu ustanovenom týmto zákonom chrániť život, zdravie a majetok a utvárať podmienky na prežitie pri mimoriadnych udalostiach a počas vyhlásenej mimoriadnej situácie. 
Čítať viac...

Povinnosti zamestnávateľa v oblasti PZS

Povinnosti zamestnávateľa v oblasti PZS

Pracovná zdravotná služba (PZS) patrí medzi zákonné povinnosti každého zamestnávateľa. Prostredníctvom PZS zamestnávateľ zabezpečuje odborné služby na ochranu zdravia zamestnancov pri práci, ako je preverenie chorôb z povolania alebo pracovných úrazov a udržanie práceschopnosti zamestnancov. 
Čítať viac...

Naši klienti