Komplexné služby v oblastiach bezpečnosti práce, ochrany pred požiarmi, pracovnej zdravotnej služby, civilnej ochrany, životného prostredia, závažných priemyselných havárií a ADR.

NOVINKY

Oznámenie o začatí prevádzky na RUVZ SR

Oznámenie o začatí prevádzky na RUVZ SR

Fyzické osoby – podnikatelia a právnické osoby sú povinné predkladať návrhy na uvedenie priestorov do prevádzky vrátane návrhov na zmenu v ich prevádzkovaní a ak si to vyžaduje objektivizáciu faktorov životného prostredia alebo pracovného prostredia, o návrhoch na uvedenie priestorov do skúšobnej prevádzky (§13 ods. 4 Zákona NR SR č. 355/2007 o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov). Čítať viac...

Novela vyhlášky o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd

Novela vyhlášky o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd

Od 15.03.2023 nadobudne účinnosť novela vyhlášky MŽP SR č. 200/2018 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd. Čítať viac...

Zriaďovanie parkovacích miest pre elektromobily a zabezpečenie ochrany pred požiarmi

Zriaďovanie parkovacích miest pre elektromobily a zabezpečenie ochrany pred požiarmi

Zákon NR SR č. 555/2005 Z.z. o energetickej hospodárnosti budov, a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších noviel pojednáva o zriadení nabíjacích staníc pre elektromobily. Čítať viac...

Naši klienti