Komplexné služby v oblastiach bezpečnosti práce, ochrany pred požiarmi, pracovnej zdravotnej služby, civilnej ochrany, životného prostredia, závažných priemyselných havárií a ADR.

NOVINKY

Kontrola požitia alkoholu vykonávaná zamestnávateľom

Kontrola požitia alkoholu vykonávaná zamestnávateľom

Povinnosťou zamestnávateľa v zmysle zákona o bezpečnosti práce je vykonávať kontrolu, či zamestnanec nie je v pracovnom čase pod vplyvom alkoholu.  Čítať viac...

Malý zdroj znečistenia

Malý zdroj znečistenia

V zmysle zákona č. 190/2023 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia, ktorý nadobudol účinnosť 1. januára 2024, už nie je požadované prevádzkovateľom malých zdrojov znečisťovania ovzdušia zasielať oznámenie údajov potrebných pre určenie výšky poplatku za znečisťovanie ovzdušia na rok 2024 (podľa údajov z predchádzajúceho roka).  Čítať viac...

Kontrolná činnosť zamestnávateľa

Kontrolná činnosť zamestnávateľa

Kontrolná činnosť v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia predstavuje neoddeliteľnú súčasť systémov manažmentu bezpečnosti, ktorá umožňuje identifikovať a eliminovať riziká, zabrániť pracovným úrazom a chorobám z povolania, ako aj zlepšiť pracovné podmienky.
Čítať viac...

Naši klienti