BOZP školenie E-learning

Naša spoločnosť zabezpečuje školenie v oblasti bezpečnosti práce a ochrany pred požiarmi formou E-learningu. Uvedený spôsob vzdelávania máme akreditovaný Národným inšpektorátom práce.

online školenia bozp

Zamestnávateľ má povinnosť zabezpečiť školenie zamestnancov v nasledovných oblastiach:

 1. bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
 2. ochrany pred požiarmi,
 3. civilnej ochrany,
 4. prevencie závažných priemyselných havárií,
 5. životného prostredia,
 6. ako aj prepravy nebezpečných vecí po ceste ADR.

Zamestnávateľ pre zamestnanca zabezpečuje uvedené školenia:

 1. pri jeho prijatí do zamestnania,
 2. preložení na iné pracovisko, 
 3. zaradení alebo prevedení na inú prácu, 
 4. zavedení novej technológie, nového pracovného postupu alebo nového pracovného prostriedku.

Výchova a vzdelávanie sa uskutočňuje formami a metódami primeranými druhu výchovnej a vzdelávacej činnosti, a to najmä prednáškou, výkladom, názornou ukážkou alebo príkladmi z praxe, e – learningom.

V oblasti bezpečnosti práce vykonávame:

 1. vstupné školenia zamestnancov a vedúcich zamestnancov,
 2. opakované školenia zamestnancov a vedúcich zamestnancov,
 3. školenia vodičov motorových vozidiel,
 4. zamestnancov dodávateľských spoločností.

V oblasti ochrany pred požiarmi:

 1. vstupné školenia zamestnancov a vedúcich zamestnancov,
 2. opakované školenia zamestnancov a vedúcich zamestnancov,
 3. školenie zamestnancov zabezpečujúcich ochranu pred požiarmi v mimopracovnom čase,
 4. odborná príprava protipožiarnych hliadok,
 5. zamestnancov dodávateľských spoločností.

Výhody E-learningu 

 1. možnosť vykonať školenie aj počas práce doma,
 2. zamestnanec vykoná školenie keď mu to umožní pracovný čas,
 3. školenie nezávisí od času skupiny, ale od jednotlivca,
 4. rýchle zaškolenie na novoprijaté legislatívne požiadavky.
 5. automatické vygenerovanie záznamu zo školenia, pripomienky exspirácie školení, pripomienky neukončených školení,
 6. jednoduchý prístup,
 7. optimalizácia nákladov.

Pri E-learningu zabezpečujeme:

 1. manažment školenia,
 2. vedenie predpísanej dokumentácie školenia, 
 3. evidencia účastníkov školenia, ako aj dátumov vykonania školenia,
 4. upozorňovanie na potrebu vykonania opakovaného školenia.

Ako prebieha školenie prostredníctvom e-learningu?

Zamestnanec dostane do emailu prihlasovacie údaje, pomocou ktorých sa podľa jemu zaslaných inštrukcii prihlási. Následne si vyberie vzdelávaciu aktivitu. Školenie prebieha formou prezentácie. Po ukončení prezentácie zamestnanec absolvuje overenie vedomostí formou testu. Následne po úspešnom overení vedomostí príde zamestnancovi na email potvrdenie o vykonaní školenia, ktoré sa skladá  z dátumu, mena a priezviska školiteľa, mena a priezviska školenej osoby, podpisu školiteľa a školenej osoby, rozsahu a osnovy školenia.

Potrebujete poradiť?

Radi Vám poradíme v oblasti bezpečnosti práce, ochrany pred požiarmi, 
pracovnej zdravotnej služby, civilnej ochrany, životného prostredia, závažných 
priemyselných havárii alebo pri preprave ADR.

Meno a priezvisko
Telefón
E-mail
Správa