Novinky

Pracovné prostredie počas chladného obdobia roka

Pracovné prostredie počas chladného obdobia roka

Od 01.12.2022 nadobudne účinnosť novela Vyhlášky MZ SR č. 99/2016 Z. z. o podrobnostiach o ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom pri práci.
Čítať viac...

Novela zákona o cestnej premávke

Novela zákona o cestnej premávke

Od 01.01.2023 nadobudne účinnosť zmena zákona NR SR č. 8/2009 Z.z.  o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Čítať viac...

Čo je to JUBS?

Čo je to JUBS?

JUBUS je jednoduchý úkryt budovaný svojpomocne. Na jednoduché úkryty budované svojpomocne sa vyberajú vhodné podzemné alebo nadzemné priestory stavieb vybudované v stave bezpečnosti, ktoré po vykonaní svojpomocných špecifických úprav musia zabezpečovať čiastočnú ochranu pred účinkami mimoriadnych udalostí a použitých zbraní v čase vojny a vojnového stavu. Čítať viac...

Výrub stromov a náhradná výsadba

Výrub stromov a náhradná výsadba

Nie každý si uvedomuje, že na výrub stromov, a tých na svojom pozemku potrebuje v určitých  prípadoch súhlas. V ktorých prípadoch nie je potrebný súhlas?
Čítať viac...

Školenie zamestnancov

Školenie zamestnancov

V zmysle legislatívy je povinnosťou zamestnávateľa  zabezpečiť zamestnancovi školenie z bezpečnosti práce, ochrany pred požiarmi, civilnej ochrany, závažných priemyselných havárií a pod. 
Čítať viac...

Umiestnenie hasiacich prístrojov

Umiestnenie hasiacich prístrojov

Prenosné hasiace prístroje sa v stavbe umiestňujú v zmysle schválenej projektovej dokumentácie – protipožiarna bezpečnosť stavby.  Čítať viac...

BOZP školenie E-learning

BOZP školenie E-learning

Naša spoločnosť zabezpečuje školenie v oblasti bezpečnosti práce a ochrany pred požiarmi formou E-learningu. 
Čítať viac...

Meranie alkoholu na pracovisku

Meranie alkoholu na pracovisku

Povinnosťou zamestnávateľa je kontrolovať, či zamestnanec nie je v pracovnom čase pod vplyvom alkoholu.
Čítať viac...

Meranie faktorov pracovného prostredia

Meranie faktorov pracovného prostredia

Naša spoločnosť zabezpečuje orientačné meranie nasledovných faktorov pracovného prostredia..
Čítať viac...