Novinky

Novela vyhlášky o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd

Novela vyhlášky o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd

Od 15.03.2023 nadobudne účinnosť novela vyhlášky MŽP SR č. 200/2018 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd. Čítať viac...

Zriaďovanie parkovacích miest pre elektromobily a zabezpečenie ochrany pred požiarmi

Zriaďovanie parkovacích miest pre elektromobily a zabezpečenie ochrany pred požiarmi

Zákon NR SR č. 555/2005 Z.z. o energetickej hospodárnosti budov, a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších noviel pojednáva o zriadení nabíjacích staníc pre elektromobily. Čítať viac...

Malý, stredný a veľký zdroj znečistenia – hlásenie

Malý, stredný a veľký zdroj znečistenia – hlásenie

Oznamovať obci za každý malý zdroj znečisťovania ovzdušia spotrebu palív a surovín, z ktorých znečisťujúce látky vznikajú... Čítať viac...

Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním

Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním

Každý držiteľ odpadu, sprostredkovateľ a obchodník, ak nakladá ročne v súhrne s viac ako 50 kg nebezpečných odpadov alebo s viac ako jednou tonou... Čítať viac...

Pracovné prostredie počas chladného obdobia roka

Pracovné prostredie počas chladného obdobia roka

Od 01.12.2022 nadobudne účinnosť novela Vyhlášky MZ SR č. 99/2016 Z. z. o podrobnostiach o ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom pri práci.
Čítať viac...

Novela zákona o cestnej premávke

Novela zákona o cestnej premávke

Od 01.01.2023 nadobudne účinnosť zmena zákona NR SR č. 8/2009 Z.z.  o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Čítať viac...

Čo je to JUBS?

Čo je to JUBS?

JUBUS je jednoduchý úkryt budovaný svojpomocne. Na jednoduché úkryty budované svojpomocne sa vyberajú vhodné podzemné alebo nadzemné priestory stavieb vybudované v stave bezpečnosti, ktoré po vykonaní svojpomocných špecifických úprav musia zabezpečovať čiastočnú ochranu pred účinkami mimoriadnych udalostí a použitých zbraní v čase vojny a vojnového stavu. Čítať viac...

Výrub stromov a náhradná výsadba

Výrub stromov a náhradná výsadba

Nie každý si uvedomuje, že na výrub stromov, a tých na svojom pozemku potrebuje v určitých  prípadoch súhlas. V ktorých prípadoch nie je potrebný súhlas?
Čítať viac...

Školenie zamestnancov

Školenie zamestnancov

V zmysle legislatívy je povinnosťou zamestnávateľa  zabezpečiť zamestnancovi školenie z bezpečnosti práce, ochrany pred požiarmi, civilnej ochrany, závažných priemyselných havárií a pod. 
Čítať viac...

Umiestnenie hasiacich prístrojov

Umiestnenie hasiacich prístrojov

Prenosné hasiace prístroje sa v stavbe umiestňujú v zmysle schválenej projektovej dokumentácie – protipožiarna bezpečnosť stavby.  Čítať viac...