Novinky

Zodpovednosť konateľa za škodu spôsobenú pri výkone funkcie na úseku bezpečnosti práce

Zodpovednosť konateľa za škodu spôsobenú pri výkone funkcie na úseku bezpečnosti práce

Nedodržanie pravidiel môže (v závislosti od okolností konkrétneho prípadu) viesť k vzniku zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone funkcie konateľa. Čítať viac...

Školenie vodičov “referentov skupiny B„

Školenie vodičov “referentov skupiny B„

Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len “Zákon o BOZP„)  v ustanovení § 7, a ani iný právny predpis nevyžadujú oboznamovanie zamestnancov (tzv. neprofesionálnych vodičov motorových vozidiel), ktorí: Čítať viac...

Kontrola zamestnanca na odlúčenom pracovisku

Kontrola zamestnanca na odlúčenom pracovisku

V zmysle §9 ods. 1 písm. c)  Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov má zamestnávateľ povinnosť kontrolovať zamestnanca na odlúčenom pracovisku, ktorý pracuje na pracovisku sám. Čítať viac...

Posúdenie rizika pri práci s chemickými faktormi

Posúdenie rizika pri práci s chemickými faktormi

Chemický faktor je chemický prvok alebo zlúčenina, ktoré môžu byť súčasťou zmesi, vyskytujú sa v prírodnom stave alebo sú vyrobené, použité alebo uvoľnené pri akejkoľvek činnosti vrátane vzniknutého odpadu bez ohľadu na to, či sú alebo nie sú vyrobené zámerne alebo či sú alebo nie sú uvedené na trh. Čítať viac...

Kontrola zákazu fajčenia vykonávaná zamestnávateľom

Kontrola zákazu fajčenia vykonávaná zamestnávateľom

Povinnosťou zamestnávateľa v zmysle zákona o bezpečnosti práce je vykonávať kontrolu, či zamestnanec dodržiava zákaz fajčenia.  Čítať viac...

Kontrola požitia alkoholu vykonávaná zamestnávateľom

Kontrola požitia alkoholu vykonávaná zamestnávateľom

Povinnosťou zamestnávateľa v zmysle zákona o bezpečnosti práce je vykonávať kontrolu, či zamestnanec nie je v pracovnom čase pod vplyvom alkoholu.  Čítať viac...

Malý zdroj znečistenia

Malý zdroj znečistenia

V zmysle zákona č. 190/2023 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia, ktorý nadobudol účinnosť 1. januára 2024, už nie je požadované prevádzkovateľom malých zdrojov znečisťovania ovzdušia zasielať oznámenie údajov potrebných pre určenie výšky poplatku za znečisťovanie ovzdušia na rok 2024 (podľa údajov z predchádzajúceho roka).  Čítať viac...

Kontrolná činnosť zamestnávateľa

Kontrolná činnosť zamestnávateľa

Kontrolná činnosť v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia predstavuje neoddeliteľnú súčasť systémov manažmentu bezpečnosti, ktorá umožňuje identifikovať a eliminovať riziká, zabrániť pracovným úrazom a chorobám z povolania, ako aj zlepšiť pracovné podmienky.
Čítať viac...

Kedy zamestnávateľ poskytuje osobné ochranné pracovné prostriedky?

Kedy zamestnávateľ poskytuje osobné ochranné pracovné prostriedky?

Ochranné pracovné prostriedky sa poskytujú pri prácach ohrozujúcich zdravie. V akých situáciách je povinnosťou zamestnávateľa poskytovať zamestnancom ochranné pracovné vybavenie? 
Čítať viac...

Kedy má povinnosť zamestnávateľ zabezpečiť školenie bezpečnosti práce?

Kedy má povinnosť zamestnávateľ zabezpečiť školenie bezpečnosti práce?

Jednou z povinností zamestnávateľa v oblasti BOZP je zabezpečiť školenie zamestnancov. Kedy je zamestnávateľ povinný školiť zamestnancov? Čo by malo byť  obsahom školení? Čítať viac...