Výroba a  priemysel

vykonáme audit, analýza stavu plnenia legislatívnych povinností,

vypracujeme, budeme viesť a aktualizovať predpísanú dokumentáciu, prevádzkové predpisy a pod.,

bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci – prideľovanie OOPP, postup pri vzniku úrazu, hodnotenie nebezpečenstiev vyplývajúcich z pracovného procesu, kontrola požitia alkoholických nápojov, omamných a psychotropných látok a pod.,

pracovná zdravotná služba – posudkov o riziku s kategorizáciou prác zamestnancov, prevádzkových poriadkov, posudkov o riziku, traumatologického plánu a pod.

ochrana pred požiarmi – požiarna identifikačná karta, požiarne poriadky pracovísk, požiarny evakuačný plán, požiarne poplachové smernice a pod.,

životné prostredie

odpadové hospodárstvo, evidenciu odpadov, identifikačné listy nebezpečného odpadu, prevádzkové poriadky a pod.,

vodné hospodárstvo, prevádzkové poriadok,  povodňový plán záchranných prác, hlásenie o odbere a vypúšťaní odpadových vôd a pod.,

ochrana ovzdušia, prevádzkové poriadky, oznamovanie údajov o prevádzkovaní chladiacich a klimatizačných zariadení, hlásenie NEIS a pod.,

civilná ochrana obyvateľstva – karta PO a FO, metodika činnosti pri vzniku mimoriadnej udalosti, plán ukrytia, plán vyrozumenia a pod.,

zabezpečíme školenie zamestnancov podľa príslušnej legislatívy, ako aj vodičov motorových vozidiel, osobne alebo pomocou e – learningu,

zabezpečíme kontrolu pracovísk, navrhnutie opatrenia a riešenie na odstránenie nedostatkov,

označíme pracoviska a zariadenia bezpečnostno-zdravotným značením,

vykonáme kontrolu hasiacich prístrojov, hydrantov, požiarnych dverí, požiarnych klapiek a pod.,

v prípade kontroly orgánmi verejnej a štátnej správy Vás budeme zastupovať,

upozorníme na novoprijatú legislatívu, a navrhneme riešenie na jej plnenie,

telefonické,  emailové a osobné poradenstvo a konzultácie.

Potrebujete poradiť?

Radi Vám poradíme v oblasti bezpečnosti práce, ochrany pred požiarmi, 
pracovnej zdravotnej služby, civilnej ochrany, životného prostredia, závažných 
priemyselných havárii alebo pri preprave ADR.

Meno a priezvisko
Telefón
E-mail
Správa