CO definícia

Skratka CO predstavuje civilnú ochranu. Civilná ochrana je systém úloh a opatrení zameraných na ochranu života, zdravia a majetku, spočívajúcich najmä v analýze možného ohrozenia a v prijímaní opatrení na znižovanie rizík ohrozenia, ako aj určenie postupov a činnosti pri odstraňovaní následkov mimoriadnych udalostí.

Civilná ochrana nie sú len masky a úkryty. Civilná ochrana začína už pri výstavbe, (dokumentácia stavebného rozhodnutia, dokumentácia pre stavebné povolenie, dokumentácia pre realizáciu stavby a dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby). 

V projektovej dokumentácii sa vzhľadom na umiestnenie stavby projektujú ochranné stavby:

  1. odolné úkryty,
  2. plynotesné úkryty,
  3. jednoduché úkryty pre kapacitu 50 ukrývaných osôb a viac,
  4. jednoduché úkryty pre kapacitu do 50 ukrývaných osôb.

Projektovú dokumentáciu ochrannej stavby vypracúva odborne spôsobilá osoba na úseku civilnej ochrany.

Po skolaudovaní a uvedený stavby do prevádzky zamestnávateľ zabezpečuje povinnosti na úseku civilnej ochrany prostredníctvom odborne spôsobilej osoby na úseku CO (vypracovanie a aktualizácia dokumentácie, školenie zamestnancov, prehliadky a pod.)

PZPH Prevencia havárií

PZPH je prevencia závažných priemyselných havárií. Je súbor organizačných, riadiacich, personálnych, výchovných, technických, technologických a materiálnych opatrení na zabránenie vzniku závažných priemyselných havárií.

PZPH začína už pri samotnom umiestnený novej stavby, technológie a pod.

Podnikateľské subjekty úlohy na úseku prevencie závažných priemyselných havárií zabezpečujú prostredníctvom odborne spôsobilej osoby, špecialistom na prevenciu závažných priemyselných havárií.

Špecialista na prevenciu závažných priemyselných havárií zabezpečuje vypracovanie dokumentácie, kategorizáciu podniku, posúdenie rizík, školenie zamestnancov a pod.

Najčastejšie otázky

Prostredníctvom koho zabezpečuje civilnú ochranu a závažných priemyselných havárií?

Zamestnávateľ plní povinnosti na úseku civilnej ochrany a prevencie závažných priemyselných havárií prostredníctvom odborne spôsobilej osoby civilnej ochrany a špecialistom na PZPH.  

Je zamestnávateľ povinný zabezpečiť zamestnancovi školenie?

Áno, zamestnávateľ je povinný zabezpečiť pre zamestnanca školenie na úseku civilnej ochrany a prevencie závažných priemyselných havárií.

Mám dopravnú spoločnosť, som povinný poskytnúť informácie o svojich dopravných prostriedkoch štátu? 

Právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia, ktorí sú prevádzkovateľmi dopravných prostriedkov, zdravotníckych zariadení a prostriedkov alebo vývarovní, zásobovacích a stravovacích zariadení, sú povinní na požiadanie okresného úradu alebo obce podieľať sa na vypracúvaní a plnení plánov dopravného, zdravotníckeho alebo zásobovacieho zabezpečenia evakuácie.

Ako zistím, že sa moja prevádzka nachádza pri objekte s nebezpečnou látkou?

Uvedenú informáciu získate z Analýzy územia z hľadiska možnosti vzniku mimoriadnych udalostí na území obvodu, alebo z enviroportalu.

Som povinný riešiť podmienky civilnej ochrany pri výstavbe hotela?

Stavebnotechnické požiadavky sa vypracúvajú v územnoplánovacej dokumentácii v časti verejné dopravné a technické vybavenie územia takto:

a) v budovách zabezpečujúcich ukrytie pre najpočetnejšiu zmenu zamestnancov a pre osoby prevzaté do starostlivosti,

b) v budovách poskytujúcich služby obyvateľstvu, najmä v nemocniciach, hoteloch, ubytovniach, internátoch, všetkých typoch škôl, bankách, divadlách, kinách, poisťovniach, telovýchovných objektoch, zabezpečujúcich ukrytie podľa prevádzkovej a ubytovacej kapacity pre personál a osoby prevzaté do starostlivosti,

c) v hypermarketoch a polyfunkčných domoch podľa projektovanej kapacity návštevnosti pre personál a osoby prevzaté do starostlivosti,

d) v budovách štátnych orgánov, vyšších územných celkov, miest a obcí pre plánovaný počet zamestnancov a pre osoby prevzaté do starostlivosti.

e) v bytových budovách pre navrhovaný počet osôb

Ako zistím, že sa ma týkajú závažné priemyselné havárie?

Zistíte to tak, že preveríte prítomnosť nebezpečných látok, ktoré sa nachádzajú u Vás v podniku. Prítomnosť nebezpečnej látky je projektované, skutočné alebo predpokladané množstvo nebezpečnej látky v podniku alebo nebezpečnej látky, o ktorej sa možno oprávnene domnievať, že by mohla vzniknúť, ak ide o stratu kontroly nad procesmi vrátane skladovacích činností v ktoromkoľvek zariadení v rámci podniku, v množstvách, ktoré sú rovné alebo väčšie ako prahové množstvá uvedené v zákone prvej časti prílohy č. 1 alebo druhej časti prílohy č. 1.

Potrebujete poradiť?

Radi Vám poradíme v oblasti bezpečnosti práce, ochrany pred požiarmi, 
pracovnej zdravotnej služby, civilnej ochrany, životného prostredia, závažných 
priemyselných havárii alebo pri preprave ADR.

Meno a priezvisko
Telefón
E-mail
Správa