Civilná ochrana

V oblasti civilnej ochrany obyvateľstva zabezpečujeme činnosť prostredníctvom odborne spôsobilej osoby v civilnej ochrane obyvateľstva.

Zabezpečíme pre Vás:

  • vykonanie auditu, analýza stavu plnenia legislatívnych povinností v oblasti civilnej ochrany obyvateľstva,
  • vypracovanie, vedenie a aktualizáciu predpísanej dokumentácie civilnej ochrany obyvateľstva (Karta PO a FO, metodika činnosti pri vzniku mimoriadnej udalosti, plán ukrytia, plán vyrozumenia a pod.),
  • kontrolu pracovísk a objektov z civilnej ochrany, navrhnutie opatrení, riešení na odstránenie nedostatkov,
  • školenie zamestnancov, vedúcich zamestnancov, jednotiek CO a pod.,
  • označenie pracovísk a zariadení bezpečnostno zdravotným značením,
  • upozorňovanie na novoprijatú legislatívu,
  • zastupovanie pred orgánmi dozoru,
  • telefonické, emailové a osobné poradenstvo a konzultácie.

Potrebujete poradiť?

Radi Vám poradíme v oblasti bezpečnosti práce, ochrany pred požiarmi, 
pracovnej zdravotnej služby, civilnej ochrany, životného prostredia, závažných 
priemyselných havárii alebo pri preprave ADR.

Meno a priezvisko
Telefón
E-mail
Správa