Životné prostredie

Životné prostredie alebo zriedkavo enviroment je všetko, čo vytvára prirodzené podmienky existencie organizmov vrátane človeka a je predpokladom ich ďalšieho vývoja. 

V podmienkach podnikania sa nejedná len o triedenie odpadu v kancelárií. 

Je to široká oblasť, ktorá zahŕňa nakladanie s odpadom, ochranu ovzdušia, vôd a pod. 

V uvedených oblastiach životného prostredia má podnikateľský subjekt viaceré legislatívne povinnosti. Jedná sa o vypracovanie havarijných plánov, povolení, školení, hlásení a pod.

Najčastejšie otázky

Kedy sa jedná o nebezpečný odpad?

Nebezpečný odpad je odpad, ktorý má aspoň jednu nebezpečnú vlastnosť napr. výbušnosť, horľavosť, toxicitu a pod. a môže byť nebezpečný pre zdravie osôb alebo životné prostredie.

Musí byť nebezpečný odpad zamknutý?

Áno, držiteľ odpadu je povinný zabezpečiť nebezpečný odpad pred odcudzením.

Musí byť kvapalný odpad uložený ako horľavá kvapalina v záchytnej nádrži?

Áno, držiteľ odpadu je povinný zabezpečiť nebezpečný odpad pred odcudzením ale aj pred  nežiaducim únikom.

Miesto kde sa zhromažďuje nebezpečný odpad musí byť označený?

Miesto kde sa zhromažďuje nebezpečný odpad musí byť označený identifikačným listom nebezpečného odpad (jeho nebezpečné vlastnosti, opatrenia pri haváriách a požiaroch, prvá pomoc a pod.)

Kedy treba mať vypracovaný havarijný plán?

Havarijný plán musí vypracovať ten, kto pravidelne zaobchádza v rámci výrobného procesu alebo inej činnosti s tuhými znečisťujúcimi látkami v množstve väčšom ako 1 t alebo s kvapalnými znečisťujúcimi látkami v množstve väčšom ako 1 m3 alebo zaobchádza s tuhými prioritnými nebezpečnými látkami v množstve väčšom ako 0,3 t alebo s kvapalnými prioritnými nebezpečnými látkami v množstve väčšom ako 0,3 m3.

Ako sa delia zdroje znečistenia ovzdušia?

a) veľký zdroj (veľké spaľovacie zariadenia a pod.), 

b) stredný zdroj (kotolne a pod.), 

c) malý zdroj (vykurovanie v rodinných domoch, chatách a iných objektoch pomocou krbu na tuhé palivo alebo plynového kotla.).

Potrebujete poradiť?

Radi Vám poradíme v oblasti bezpečnosti práce, ochrany pred požiarmi, 
pracovnej zdravotnej služby, civilnej ochrany, životného prostredia, závažných 
priemyselných havárii alebo pri preprave ADR.

Meno a priezvisko
Telefón
E-mail
Správa