Ovzdušie

V oblasti Environmentalistiky zabezpečujeme činnosti na úseku ochrany ovzdušia.

Ochrana ovzdušia

  • vykonanie auditu, analýza stavu plnenia legislatívnych povinností v oblasti ochrany ovzdušia,
  • vypracovanie, vedenie a aktualizáciu predpísanej dokumentácie odpadového hospodárstva, (určovanie zdroja znečistenia ovzdušia, výpočet znečistenia ovzdušia, prevádzkové poriadky, a pod.),
  • zabezpečenie hlásení a oznamovacích povinností (oznamovanie údajov o prevádzkovaní chladiacich a klimatizačných zariadení, NEIS a pod.)
  • školenia na úseku ochrany ovzdušia,
  • plánovanie revízií, kontrol a údržby zariadení,
  • upozorňovanie na novoprijatú legislatívu,
  • zastupovanie pred orgánmi dozoru,
  • telefonické,  emailové a osobné poradenstvo a konzultácie.

Potrebujete poradiť?

Radi Vám poradíme v oblasti bezpečnosti práce, ochrany pred požiarmi, 
pracovnej zdravotnej služby, civilnej ochrany, životného prostredia, závažných 
priemyselných havárii alebo pri preprave ADR.

Meno a priezvisko
Telefón
E-mail
Správa