Odpady

V oblasti Environmentalistiky zabezpečujeme činnosti na úseku odpadového hospodárstva.

Odpadové hospodárstvo

  • vykonanie auditu, analýza stavu plnenia legislatívnych povinností v oblasti odpadového hospodárstva,
  • vypracovanie, vedenie a aktualizáciu predpísanej dokumentácie odpadového hospodárstva (povolenie na nakladanie s  odpadom, havarijný plán na nakladanie s odpadom, evidenciu odpadov, identifikačné listy nebezpečného odpadu, prevádzkové poriadky, pod.),
  • zabezpečenie hlásení a oznamovacích povinností,
  • školenia na úseku odpadového hospodárstva,
  • upozorňovanie na novoprijatú legislatívu,
  • zastupovanie pred orgánmi dozoru,
  • telefonické,  emailové a osobné poradenstvo a konzultácie.

Potrebujete poradiť?

Radi Vám poradíme v oblasti bezpečnosti práce, ochrany pred požiarmi, 
pracovnej zdravotnej služby, civilnej ochrany, životného prostredia, závažných 
priemyselných havárii alebo pri preprave ADR.

Meno a priezvisko
Telefón
E-mail
Správa