Novozaložené spoločnosti

oboznámime Vás s vašimi legislatívnymi požiadavkami,

vypracujeme žiadostí a povolenia pre príslušné správne orgány verejnej a štátnej správy:

bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci – oznámenie inšpektorátu práce, v ktorého územnom obvode sa stavenisko nachádza, 

ochrana pred požiarmi – projekt protipožiarnej bezpečnosti stavby,

pracovná zdravotná služba – povolenie na uvedenie priestorov do prevádzky, 

prevádzkový poriadok pre prácu s chemickými látkami a pod.,

odpadové hospodárstvo – povolenie na nakladanie s  odpadom, havarijný plán na nakladanie s odpadom a pod.,

vodné hospodárstvo – plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku znečisťujúcich látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku – havarijný plán a pod.,

ochrana ovzdušia – určovanie zdroja znečistenia ovzdušia, výpočet znečistenia ovzdušia, prevádzkové poriadky, registrácia NEIS a pod.,

vypracujeme príslušnú dokumentáciu, prevádzkové predpisy:

bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci – prideľovanie OOPP, postup pri vzniku úrazu, hodnotenie nebezpečenstiev vyplývajúcich z pracovného procesu, kontrola požitia alkoholických nápojov, omamných a psychotropných látok a pod.,

pracovná zdravotná služba – posudkov o riziku s kategorizáciou prác zamestnancov,  prevádzkových poriadkov, posudkov o riziku, traumatologického plánu a pod.

ochrana pred požiarmi – požiarna identifikačná karta, požiarne poriadky pracovísk, požiarny evakuačný plán, požiarne poplachové smernice a pod.,

životné prostredie 

odpadové hospodárstvo, evidenciu odpadov, identifikačné listy nebezpečného odpadu, prevádzkové poriadky a pod.,

vodné hospodárstvo, prevádzkové poriadok,  povodňový plán záchranných prác, hlásenie o odbere a vypúšťaní odpadových vôd a pod.,

ochrana ovzdušia, prevádzkové poriadky, oznamovanie údajov o prevádzkovaní chladiacich a klimatizačných zariadení, hlásenie NEIS a pod.,

ADR preprava nebezpečných vecí po ceste – prepravný doklad (nákladný list), písomné pokyny pre prípad nehody, spracovanie výročnej správy pre vedenie spoločnosti a orgány štátnej správy a iné dokumenty a činnosti potrebné na zabezpečenie bezpečného priebehu nakládky, vykládky a prepravy nebezpečných vecí podľa dohody ADR, posúdenie vhodnosti obalov, návrh obalov, označenie obalov a posúdenie množstva nebezpečných vecí na prepravu a pod.,

civilná ochrana obyvateľstva – karta PO a FO, metodika činnosti pri vzniku mimoriadnej udalosti, plán ukrytia,  plán vyrozumenia a pod.,

prevencia závažných priemyselných havárií – zaradenie podniku, hodnotenie rizika, program prevencie, bezpečnostný riadiaci systém, bezpečnostnej správy, havarijný plán vrátane použiteľnosti prostriedkov na  zdolávanie závažných priemyselných havárií a na obmedzovanie ich následkov, podklady na vypracovanie plánu ochrany obyvateľstva a pod.,

zabezpečíme školenie zamestnancov podľa príslušnej legislatívy,

zabezpečovanie preventívnych lekárskych prehliadok v súvislosti s prácou,

zabezpečíme kontrolu pracovísk, navrhnutie opatrenia a riešenie na odstránenie nedostatkov,

vybavíme Vaše priestory hasiacimi prístrojmi, bezpečnostným a zdravotným označením a pod.,

v prípade kontroly orgánmi verejnej a štátnej správy Vás budeme zastupovať,

označíme pracoviska a zariadenia bezpečnostno-zdravotným značením,

upozorníme na novoprijatú legislatívu, a navrhneme riešenie na jej plnenie,

telefonické,  emailové a osobné poradenstvo a konzultácie.

Potrebujete poradiť?

Radi Vám poradíme v oblasti bezpečnosti práce, ochrany pred požiarmi, 
pracovnej zdravotnej služby, civilnej ochrany, životného prostredia, závažných 
priemyselných havárii alebo pri preprave ADR.

Meno a priezvisko
Telefón
E-mail
Správa