Bezpečnosť práce

V oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci  zabezpečujeme činnosť Bezpečnostnotechnickej služby (autorizovaný bezpečnostný technik).

Zabezpečíme pre Vás:

  • vykonanie auditu, analýza stavu plnenia legislatívnych povinností v oblasti BOZP,
  • vypracovanie, vedenie a aktualizáciu predpísanej dokumentácie bezpečnosti práce, (Prideľovanie OOPP, Postup pri vzniku úrazu, Hodnotenie nebezpečenstiev vyplývajúcich z pracovného procesu, Kontrola požitia alkoholických nápojov, omamných a psychotropných látok a pod.),
  • školenie zamestnancov, vedúcich zamestnancov, zástupcov zamestnancov pre bezpečnosť, vodičov motorových vozidiel a pod.,
  • kontrolu pracovísk a objektov z bezpečnosti práce, navrhnutie opatrení, riešení na odstránenie nedostatkov,
  • kontrolu na požívanie alkoholických nápojov (dôkazovým alkohol testerom) a iných omamných látok,
  • označenie pracovísk a zariadení bezpečnostno-zdravotným značením,
  • šetrenie a spísanie záznamu o pracovnom úraze,
  • upozorňovanie na novoprijatú legislatívu,
  • zastupovanie pred orgánmi dozoru,
  • telefonické,  emailové a osobné poradenstvo a konzultácie.

Potrebujete poradiť?

Radi Vám poradíme v oblasti bezpečnosti práce, ochrany pred požiarmi, 
pracovnej zdravotnej služby, civilnej ochrany, životného prostredia, závažných 
priemyselných havárii alebo pri preprave ADR.

Meno a priezvisko
Telefón
E-mail
Správa