Kontrolná činnosť zamestnávateľa

Kontrolná činnosť v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia predstavuje neoddeliteľnú súčasť systémov manažmentu bezpečnosti, ktorá umožňuje identifikovať a eliminovať riziká, zabrániť pracovným úrazom a chorobám z povolania, ako aj zlepšiť pracovné podmienky.

kontrolná činnosť zamestnávateľa

Zamestnávateľ je povinný sústavne kontrolovať a vyžadovať dodržiavanie právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečnej práce, ochrany zdravia pri práci a bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov, najmä kontrolovať:

 1. stav bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vrátane stavu bezpečnosti technických zariadení; na ten účel v intervaloch určených osobitnými predpismi zabezpečovať kontrolu tohto stavu, meranie a hodnotenie faktorov pracovného prostredia, úradné skúšky, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení.

  Túto povinnosť zamestnávateľ zabezpečuje prostredníctvom bezpečnostného technika. Z každej kontroly je vypracovaný záznam, aby zamestnávateľ vedel preukázať plnenie uvedenej legislatívnej povinnosti.
 2. či zamestnanec nie je v pracovnom čase pod vplyvom alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok a či dodržiava určený zákaz fajčenia v priestoroch zamestnávateľa.

  Okruh zamestnancov (bezpečnostný technik, vedúci zamestnanci, SBS a pod.)a postup uvedených kontrol zamestnávateľ upraví vo svojej internej smernici. V prílohe smernice určite nesmie chýbať vzor záznamu z kontroly, aby zamestnávateľ vedel zdokladovať plnenie týchto legislatívnych požiadaviek. https://www.bpo.sk/meranie-alkoholu-na-pracovisku/
 3. činnosť zamestnanca na odlúčenom pracovisku a zamestnanca, ktorý pracuje na pracovisku sám.

  Tu legislatíva nešpecifikuje akým spôsobom (fyzicky, elektronicky a pod.) a v akých intervaloch zabezpečuje kontrolu zamestnanca na pracovisku, kde pracuje sám. Zamestnávateľ ale musí preukázať plnenie tejto legislatívnej povinnosti.
 4. riadne používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov, ochranných zariadení a iných ochranných opatrení.

  Zamestnávateľ vo svojej internej smernici uvedie zoznam zamestnancov, ktorý uvedenú kontrolu majú vykonávať (bezpečnostný technik, vedúci zamestnanci a pod.). Tu je tiež dôležité zdokladovať plnenie tejto legislatívnej povinnosti.

Zamestnávateľ je povinný odstraňovať nedostatky zistené kontrolnou činnosťou.

Potrebujete poradiť?

Radi Vám poradíme v oblasti bezpečnosti práce, ochrany pred požiarmi, 
pracovnej zdravotnej služby, civilnej ochrany, životného prostredia, závažných 
priemyselných havárii alebo pri preprave ADR.

Meno a priezvisko
Telefón
E-mail
Správa