Kontrola požitia alkoholu vykonávaná zamestnávateľom

Povinnosťou zamestnávateľa v zmysle zákona o bezpečnosti práce je vykonávať kontrolu, či zamestnanec nie je v pracovnom čase pod vplyvom alkoholu. 

kontrola alkoholu na pracovisku

V zmysle legislatívy zamestnávateľ preukazuje požitie alkoholu, nie množstvo. Z uvedeného dôvodu môže použiť detekčné trubičky. Postup vykonania kontroly na zistenie požitia alkoholu si zamestnávateľ upraví vo svojom internom predpise. Interný predpis by mal obsahovať:

  1. okruh osôb ktoré môžu vykonávať dychovú skúšku,
  2. povinnosti zamestnancov,
  3. interval a podmienky vykonania dychovej skúšky,
  4. spôsob vykonania dychovej skúšky, https://www.bpo.sk/meranie-alkoholu-na-pracovisku/
  5. postih za pozitívnu dychovú skúšku, tu sa môže zamestnávateľ odvolať na pracovný poriadok a pod,
  6. záznam z dychovej skúšky,
  7. a pod.

V zmysle zákonníka práce a zákona o bezpečnosti práce je povinnosťou zamestnanca:

  1. dodržiavať právne predpisy a ostatné predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, pokyny na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečnej práce, zásady ochrany zdravia pri práci a zásady bezpečného správania na pracovisku a určené pracovné postupy, s ktorými bol riadne a preukázateľne oboznámený,
  2. nepožívať alkoholické nápoje na pracoviskách a v priestoroch zamestnávateľa a v pracovnom čase aj mimo týchto pracovísk a priestorov, nenastupovať pod ich vplyvom do práce,
  3. podrobiť sa vyšetreniu, ktoré vykonáva zamestnávateľ alebo príslušný orgán štátnej správy, aby zistil, či zamestnanec nie je pod vplyvom alkoholu.

Potrebujete poradiť?

Radi Vám poradíme v oblasti bezpečnosti práce, ochrany pred požiarmi, 
pracovnej zdravotnej služby, civilnej ochrany, životného prostredia, závažných 
priemyselných havárii alebo pri preprave ADR.

Meno a priezvisko
Telefón
E-mail
Správa