Kedy má povinnosť zamestnávateľ zabezpečiť školenie bezpečnosti práce?

Jednou z povinností zamestnávateľa v oblasti BOZP je zabezpečiť školenie zamestnancov. Kedy je zamestnávateľ povinný školiť zamestnancov? Čo by malo byť  obsahom školení?

školenie bezpečnosti práce

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri páci, skrátene BOZP, je kľúčovým aspektom pracovnoprávneho vzťahu medzi zamestnávateľom a zamestnancom. Tento termín odkazuje na súbor pravidiel, postupov a regulácií, ktoré majú za cieľ chrániť fyzické a psychické zdravie zamestnancov počas ich pracovnej činnosti. Význam BOZP v pracovnom prostredí je kľúčový, pretože zabezpečuje, že pracovné prostredie je bezpečné a zdravé pre všetkých zamestnancov.

Školenie zamestnancov v oblasti BOZP je nevyhnutné z niekoľkých dôvodov. Predovšetkým poskytuje zamestnancom potrebné vedomosti a zručnosti na rozpoznanie a správnu reakciu na potenciálne riziká a nebezpečenstvá v pracovnom prostredí. Efektívne školenie v oblasti BOZP zvyšuje povedomie zamestnancov o bezpečnostných protokoloch a postupoch, čo výrazne znižuje pravdepodobnosť výskytu pracovných úrazov a chorôb.

Povinné školenie zamestnancov o BOZP

Zamestnávateľ je povinný zabezpečiť školenie bezpečnosti práce pre zamestnanca v nasledovných prípadoch:

  1. pri jeho prijatí do zamestnania, 
  2. preložení na iné pracovisko, 
  3. zaradení alebo prevedení na inú prácu, 
  4. zavedení novej technológie, nového pracovného postupu alebo nového pracovného prostriedku.

Obsahom školenia bezpečnosti práce je oboznámenie zamestnanca: 

  1. s právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, so zásadami bezpečnej práce, zásadami ochrany zdravia pri práci, zásadami bezpečného správania na pracovisku a s bezpečnými pracovnými postupmi a overovať ich znalosť,
  2. s existujúcim a predvídateľným nebezpečenstvom a ohrozením, s dopadmi, ktoré môžu spôsobiť na zdraví, a s ochranou pred nimi,
  3. so zákazom vstupovať do priestoru, zdržiavať sa v priestore a vykonávať činnosti, ktoré by mohli bezprostredne ohroziť život alebo zdravie zamestnanca.

Školenie bezpečnosti práce zamestnávateľ zabezpečuje prostredníctvom odborne spôsobilej osoby – bezpečnostným technikom.

Školenie bezpečnosti práce sa vykonáva najčastejšie týmito formami školenia:

Potrebujete poradiť?

Radi Vám poradíme v oblasti bezpečnosti práce, ochrany pred požiarmi, 
pracovnej zdravotnej služby, civilnej ochrany, životného prostredia, závažných 
priemyselných havárii alebo pri preprave ADR.

Meno a priezvisko
Telefón
E-mail
Správa