Zriaďovanie parkovacích miest pre elektromobily a zabezpečenie ochrany pred požiarmi

Zákon NR SR č. 555/2005 Z.z. o energetickej hospodárnosti budov, a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších noviel pojednáva o zriadení nabíjacích staníc pre elektromobily.

Zriaďovanie parkovacích miest pre elektromobily a zabezpečenie ochrany pred požiarmi

Nové nebytové budovy a významne obnovované existujúce nebytové budovy s viac ako desiatimi parkovacími miestami musia mať najmenej jednu nabíjaciu stanicu elektrických vozidiel a infraštruktúru vedenia, najmä rozvody pre elektrické káble, na najmenej jednom z piatich parkovacích miest s cieľom zabezpečiť neskoršiu inštaláciu nabíjacích staníc pre elektrické vozidlá, ak sa parkovisko nachádza:

 1. vnútri budovy a pri významnej obnove budovy sa obnova vzťahuje aj na parkovisko alebo na elektrickú infraštruktúru budovy, alebo
 2. v bezprostrednom susedstve budovy a významná obnova budovy sa týka aj obnovy parkoviska alebo elektrickej infraštruktúry parkoviska.

Nové bytové budovy a významne obnovované existujúce bytové budovy s viac ako desiatimi parkovacími miestami musia mať infraštruktúru vedenia, najmä rozvody pre elektrické káble, pre každé parkovacie miesto s cieľom umožniť neskoršiu inštaláciu nabíjacích staníc pre elektrické vozidlá, ak sa parkovisko nachádza:

 1. vnútri budovy, a pri významnej obnove budovy sa obnova vzťahuje aj na parkovisko alebo na elektrickú infraštruktúru budovy, alebo
 2. v bezprostrednom susedstve budovy, a významná obnova budovy sa týka aj obnovy parkoviska alebo elektrickej infraštruktúry parkoviska.

Uvedené požiadavky sa nevzťahujú:

 1. na budovy, pri ktorých žiadosť o stavebné povolenie alebo žiadosť o povolenie zmeny stavby je podaná do 10. marca 2021,
 2. na významne obnovované existujúce budovy, ak náklady na nabíjacie stanice a infraštruktúru vedenia presahujú 7 % celkových nákladov významnej obnovy budovy.

Každá nebytová budova s viac ako 20 parkovacími miestami musí mať od 1. januára 2025 najmenej jednu nabíjaciu stanicu elektrických vozidiel.

Uvedená legislatíva, ako aj Vyhláška MV SR č. 94/2004 Z. z. ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb v znení neskorších noviel, ale nezohľadňuje požiadavky protipožiarnej bezpečnosti pri parkovaní elektromobilov.

Z uvedeného dôvodu Prezídium Hasičského a Záchranného zboru Slovenskej republiky vydalo metodické usmernenie, s cieľom zabezpečiť opatrenia z hľadiska ochrany pred požiarmi v súvislosti s inštaláciou nabíjacích staníc pre elektromobily. Metodický pokyn stanovuje minimálne odporúčacie požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť súvisiacu s parkovaním a nabíjaním elektrických vozidiel v stavbách.

Stavby, ktorých sa predmetné usmernenie týka nad rámec vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb v znení neskorších predpisov sú stavby, prípadne časti stavieb, ktorých súčasťou sú hromadné garáže a radové garáže.

V prípade nesplnenia nižšie uvedených minimálnych bezpečnostných požiadaviek z hľadiska ochrany pred požiarmi, Prezídium HaZZ neodporúča parkovanie elektrických vozidiel v stavbách, a to najmä z hľadiska problematického zásahu hasičských jednotiek.

Aké sú požiarno – bezpečnostné požiadavky na parkovanie elektromobilov?

 1. odporúčame umiestňovať parkovacie miesta elektromobily a nabíjacie stanice pre elektromobily v hromadných garážach a v radových garážach, ktoré majú nosné konštrukcie a požiarme deliace konštrukcie vyhotovené z konštrukčných prvkov druhu D1,
 2. parkovacie miesta pre elektromobily a nabíjacie stanice pre elektromobily odporúčame umiestniť na požiarnom podlaží (konštrukcia s požiarnou odolnosťou),
 3. v hromadných garážach odporúčame parkovacie miesta pre elektromobily a nabíjacie stanice pre elektromobily umiestňovať vo vzdialenosť najmenej 5 m od vstupov do čiastočne chránených únikových ciest alebo do chránených únikových ciest,
 4. v hromadných garážach a radových garážach odporúčame umiestniť najviac tri parkovacie miesta pre elektromobily a nabíjacie stanice pre elektromobily vedľa seba, pričom umiestnenie ďalších troch parkovacích miest pre elektromobily a nabíjacie stanice pre elektromobily odporúčame umiestniť tak, aby ich vzájomná vzdialenosti bola najmenej 5 m; alternatívne táto vzdialenosť môže byť nahradená požiarne deliacou konštrukciou s výškou najmenej 2/3 svetlej výšky podlažia, vyhotovenou z konštrukčných prvkov druhu D1 a minimálnou požiarnou odolnosťou EW 90 minút, pričom musia byť zachované minimálne požiadavky na vetranie garáže.
 5. v hromadných garážach pre elektromobily odporúčame vstup do čiastočne chránenej únikovej cesty a vstup do chránenej únikovej cesty typu A vybaviť samostatne vetranou predsieňou,
 6. v jednom požiarom úseku radovej garáže odporúčame umiestniť najviac tri státia pre elektromobily a nabíjacie stanice pre elektromobily,
 7. pri určení stupňa protipožiarnej bezpečnosti (ďalej len „SPB") požiarnych úsekov hromadných garáží a radových garáží pre elektromobily a nabíjacie stanice pre elektromobily odporúčame zvýšiť SPB stanovený v riešení protipožiarnej bezpečnosti stavby v projektovej dokumentácii stavby o jeden, s minimálnou požiarnou odolnosťou stavebných konštrukcií 90 minút.

Aké je potrebné vybavenie požiarnymi zariadeniami?

 1. požiarny úsek hromadnej garáže pre menej ako 50 vozidiel, v ktorom je viac ako 20 státí pre elektromobily a nabíjacie stanice pre elektromobily odporúčame vybaviť elektrickou požiarnou signalizáciou,
 2. požiarny úsek hromadnej garáže a radovej garáže pre elektromobily a nabíjacie stanice pre elektromobily odporúčame vybaviť zariadením na odvod tepla a splodín horenia núteným vetraním s minimálne 10 násobnou výmenou vzduchu v prípade, ak nie je zabezpečené prirodzené s priečnym vetraním s otvormi najmenej 5 % pôdorysnej plochy podlažia.
 3. v prípade umiestnenia elektromobilov v parkovacích zakladačoch alebo podobných zariadeniach, tieto odporúčame vybaviť vodným stabilným hasiacim zariadením, alebo iným ekvivalentným spôsobom hasenia s minimálnou intenzitou dodávky vody 14,7 l.min-1 .m-2, podľa prílohy č. 2 pokynu prezidenta Hasičského a záchranného zboru  č. 39/2003 0 obsahu a o postupe pri spracúvaní dokumentácie o zdolávaní požiarov (ďalej len pokyn č. 39/2003").
 4. priestor státí pre elektromobily a nabíjacie stanice pre elektromobily odporúčame vybaviť samočinným hasiacim zariadením alebo iným ekvivalentným spôsobom hasenia s minimálnou intenzitou dodávky vody 14,7 l.min-1 .m-2, podľa prílohy č. 2 pokynu č. 39/2003. 

  Na uvedený účel je možné za vyhovujúce považovať napríklad samočinné hasiace zariadenie napojené na rozvod vody v stavbe ukončené obdobnou výtokovou armatúrou ako pre stabilné hasiace zariadenie, s požadovanou intenzitou dodávky hasiaceho média minimálne po dobu 120 minúta.

Prednosťou prenosného hasiaceho prístroja je, že napriek vyššej obstarávacej cene dokáže poskytnúť mnoho výhod, ako napríklad: 

Výhody

 • ľahké uskladnenie,
 • ľahká obsluha,
 • plne nahrádza vodný hasiaci prístroj,
 • je určený na hasenie aj iných typov požiarov A – pevné látky a elektrické zariadenia pod napätím  1 000 V,
 • skladovateľnosť, použitie od +5 oC až 60 oC,
 • možnosť skladovať v skrinke https://www.hasiace-pristroje.eu/skrinky/

Nevýhody

 • vyššia obstarávacia cena

Potrebujete poradiť?

Radi Vám poradíme v oblasti bezpečnosti práce, ochrany pred požiarmi, 
pracovnej zdravotnej služby, civilnej ochrany, životného prostredia, závažných 
priemyselných havárii alebo pri preprave ADR.

Meno a priezvisko
Telefón
E-mail
Správa