Zodpovednosť konateľa za škodu spôsobenú pri výkone funkcie na úseku závažných priemyselných havárií

Nedodržanie pravidiel môže (v závislosti od okolností konkrétneho prípadu) viesť k vzniku zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone funkcie konateľa.

Zodpovednosť konateľa za škodu na úseku závažných priemyselných havárií

V niektorých prípadoch môže okrem zodpovednosti za škodu dôjsť aj k vzniku iných nárokov voči konateľovi spoločnosti. Ide napríklad o solidárny ručiteľský záväzok členov štatutárneho orgánu pri porušení zákonnej povinnosti.

V zmysle §4 Zákona NR SR č. 128/2015 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len “Zákona o PZPH„), prevádzkovateľ je právnická osoba alebo fyzická osoba podnikateľ, ktorá prevádzkuje alebo riadi podnik, alebo osoba, na ktorú boli podľa osobitného predpisu prevedené ekonomické a rozhodovacie právomoci nad technickým fungovaním podniku.

Prevádzkovateľ je povinný:

 1. zaradiť podnik do príslušnej kategórie a predložiť oznámenie o zaradení podniku do kategórie A alebo do kategórie B,
 2. prijať opatrenia na prevenciu závažných priemyselných havárií a na obmedzovanie ich následkov na zdravie ľudí, životné prostredie a majetok,
 3. vykonať posúdenie rizika závažnej priemyselnej havárie (ďalej len „posúdenie rizika“) a zaviesť systém posúdenia rizika a riadenia rizika závažnej priemyselnej havárie súvisiaceho s prevádzkou podniku vrátane systému monitorovania a kontroly,
 4. vypracovať program prevencie závažných priemyselných havárií (ďalej len „program prevencie“) a zabezpečiť jeho uplatňovanie,
 5. zabezpečiť informovanie verejnosti,
 6. oznámiť závažnú priemyselnú haváriu,
 7. ustanoviť osobu zodpovednú za koordináciu a kontrolu zabezpečovania úloh vyplývajúcich z tohto zákona,
 8. zabezpečiť pravidelné školenie zamestnancov podniku v oblasti prevencie závažných priemyselných havárií,
 9. ustanoviť v zariadení a na všetkých stupňoch riadenia osoby s odbornou spôsobilosťou a zabezpečiť ich školenie, výcvik a vybavenie podľa osobitných predpisov,
 10. zabezpečiť pravidelnú kontrolu zariadenia v rozsahu a lehotách podľa platnej dokumentácie a podmienok určených v rozhodnutí podľa tohto zákona,
 11. vykonať opatrenia na nápravu uložené orgánom štátneho dozoru,
 12. poskytovať príslušným orgánom štátnej správy, ich zamestnancom a povereným osobám súčinnosť,
 13. vytvoriť taký systém vedenia dokumentácie a evidencie, ako aj riadenia podniku, aby bol na požiadanie schopný preukázať orgánom štátneho dozoru plnenie povinností vyplývajúcich z tohto zákona a preukázať vykonanie uložených opatrení,
 14. prehodnotiť a aktualizovať dokumentáciu vypracovanú podľa tohto zákona,
 15. zohľadňovať pri výstavbe nového zariadenia alebo modernizácii existujúceho zariadenia potrebu primeranej bezpečnosti a spoľahlivosti.

Prevádzkovateľ podniku kategórie B je okrem predchádzajúceho odseku  povinný:

 1. vypracovať bezpečnostnú správu,
 2. vypracovať vnútorný havarijný plán,
 3. predložiť podklady do plánu ochrany obyvateľstva,
 4. zabezpečiť organizačne, materiálne a personálne vybavenú službu na vykonávanie rýchleho a účinného zásahu pri vzniku závažnej priemyselnej havárie (ďalej len „služba havarijnej odozvy“),
 5. zabezpečiť finančné krytie zodpovednosti za škodu.

Potrebujete poradiť?

Radi Vám poradíme v oblasti bezpečnosti práce, ochrany pred požiarmi, 
pracovnej zdravotnej služby, civilnej ochrany, životného prostredia, závažných 
priemyselných havárii alebo pri preprave ADR.

Meno a priezvisko
Telefón
E-mail
Správa