Zodpovednosť konateľa za škodu spôsobenú pri výkone funkcie na úseku ochrany pred požiarmi.

Nedodržanie pravidiel môže (v závislosti od okolností konkrétneho prípadu) viesť k vzniku zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone funkcie konateľa.

zodpovednosť za škodu na úseku ochrany pred požiarmi

V niektorých prípadoch môže okrem zodpovednosti za škodu dôjsť aj k vzniku iných nárokov voči konateľovi spoločnosti. Ide napríklad o solidárny ručiteľský záväzok členov štatutárneho orgánu pri porušení zákonnej povinnosti.

Za plnenie povinností právnickej osoby na úseku ochrany pred požiarmi v zmysle §6 ods. 1 Zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších noviel (ďalej len “Zákon o OPP„)zodpovedá jej štatutárny orgán. Ak je na čele právnickej osoby kolektívny orgán, ten určí, kto zodpovedá za plnenie úloh na úseku ochrany pred požiarmi. Ak ide o fyzickú osobu-podnikateľa, zodpovedá za ochranu pred požiarmi táto osoba alebo jej zodpovedný zástupca.

V zmysle §9 ods. 2 Zákona o OPP ústredný orgán, právnická osoba a fyzická osoba-podnikateľ zabezpečuje prostredníctvom technika požiarnej ochrany (https://www.bpo.sk/ochrana-pred-poziarmi/osvedcenia-a-opravnenia/)  plnenie týchto povinností:

  1. vykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok,
  2. určovanie miest so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a počtu členov protipožiarnych hliadok,
  3. vykonávanie školenia o ochrane pred požiarmi a odbornej prípravy protipožiarnych hliadok.
  4. vypracúvanie, vedenie a udržiavanie dokumentácie ochrany pred požiarmi v súlade so skutočným stavom,
  5. určovanie požiadaviek na protipožiarnu bezpečnosť pri užívaní stavby a pri zmene v užívaní stavby,
  6. organizovanie a vyhodnocovanie cvičných požiarnych poplachov.

Potrebujete poradiť?

Radi Vám poradíme v oblasti bezpečnosti práce, ochrany pred požiarmi, 
pracovnej zdravotnej služby, civilnej ochrany, životného prostredia, závažných 
priemyselných havárii alebo pri preprave ADR.

Meno a priezvisko
Telefón
E-mail
Správa