Zodpovednosť konateľa za škodu spôsobenú pri výkone funkcie na úseku bezpečnosti práce

Nedodržanie pravidiel môže (v závislosti od okolností konkrétneho prípadu) viesť k vzniku zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone funkcie konateľa.

Zodpovednosť konateľa za škodu spôsobenú pri výkone funkcie na úseku bezpečnosti práce

V niektorých prípadoch môže okrem zodpovednosti za škodu dôjsť aj k vzniku iných nárokov voči konateľovi spoločnosti. Ide napríklad o solidárny ručiteľský záväzok členov štatutárneho orgánu pri porušení zákonnej povinnosti.

Na úseku bezpečnosti práce v zmysle §6 Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len “Zákon o BOZP„)   má rozhodujúce postavenie a rozhodujúcu zodpovednosť v starostlivosti o BOZP zamestnávateľ/štatutárny zástupca, ktorý bezprostredne organizuje a zabezpečuje všetky činnosti súvisiace s výrobou, prevádzkou a ďalšími aktivitami, ktoré sú viazané na vzťah zamestnávateľ – zamestnanec. 

Zamestnávateľ zabezpečuje povinnosti na úseku bezpečnosti správe v zmysle §22 Zákona o BOZP prostredníctvom Bezpečnostnotechnickej služby. 

Bezpečnostnotechnická služba poskytuje zamestnávateľovi poradenské služby v oblasti odborných, metodických, organizačných, kontrolných, koordinačných, vzdelávacích úloh a iných úloh pri zaisťovaní bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, najmä z hľadiska primeranosti pracovných priestorov a stavieb, pracovných procesov a pracovných postupov, pracovných prostriedkov a iných technických zariadení, pracovného prostredia a ich technického, organizačného a personálneho zabezpečenia. Bezpečnostnotechnická služba v záujme optimalizácie pracovných podmienok ovplyvňuje postoje zamestnávateľa, vedúcich zamestnancov a zamestnancov k bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. https://www.bpo.sk/osvedcenia-a-opravnenia/ 

Potrebujete poradiť?

Radi Vám poradíme v oblasti bezpečnosti práce, ochrany pred požiarmi, 
pracovnej zdravotnej služby, civilnej ochrany, životného prostredia, závažných 
priemyselných havárii alebo pri preprave ADR.

Meno a priezvisko
Telefón
E-mail
Správa