Vybavenie osobných motorových vozidiel prenosnými hasiacimi prístrojmi

O vybavení motorových vozidiel prenosnými hasiacimi prístrojmi pojednáva §25 Vyhláška MDaV SR č. 134/2018 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevádzke vozidiel v cestnej premávke v znení neskorších noviel.

vybavenie osobných motorových vozidiel prenosnými hasiacimi prístrojmi

Z uvedenej legislatívnej úpravy vyplýva, že motorové vozidlá kategórie M1 (vozidlá projektované a konštruované na prepravu cestujúcich, najviac s ôsmimi sedadlami okrem sedadla pre vodiča) nemajú legislatívnu povinnosť mať v základnej výbave prenosný hasiaci prístroj.

Ak by sme chceli umiestniť prenosný hasiaci prístroj do motorové vozidlá kategórie M1, tak zistíme, že sa zmestí iba do batožinového priestoru, kde je jeho umiestnené nepraktické, vzhľadom na dlhý časový úsek od vzniku požiaru po jeho hasenie.

Vzhľadom na uvedenú skutočnosť dopočujem vybaviť motorové vozidlo kategórie M1 sprejom https://www.hasiace-pristroje.eu/hasiace-spreje/hasiaci-sprej/ na hasenie. Sprej sa zmestí do dverí vodiča, čo umožňuje jeho skoré použitie v prípade vzniku požiaru.

Uvedený sprej sa používa na začínajúce požiare horľavých kvapalín, plynov, pevných látok ako aj elektrických zariadení pod napätím do 1 000 V.

Hasiaci sprej je určený na hasenie požiaru v začiatočnej fáze horenia. Svoje uplatnenie nájde v kuchyniach, laboratóriách, automobiloch, v domácnosti a pod.

Hasiaci sprej je netoxický a ekologický – obsahuje penotvornú náplň. Je ľahko ovládateľný, odstrániť kryt, nasmerovať na ohnisko požiaru a stlačiť. Dostrek hasiva je 3 až 4 m, doba činnosti 15 až 19 sekúnd.

Potrebujete poradiť?

Radi Vám poradíme v oblasti bezpečnosti práce, ochrany pred požiarmi, 
pracovnej zdravotnej služby, civilnej ochrany, životného prostredia, závažných 
priemyselných havárii alebo pri preprave ADR.

Meno a priezvisko
Telefón
E-mail
Správa