Umiestnenie hasiacich prístrojov

Prenosné hasiace prístroje sa v stavbe umiestňujú v zmysle schválenej projektovej dokumentácie – protipožiarna bezpečnosť stavby. 

V projektovej dokumentácií je uvedený druh, počet a miesto umiestnenia prenosných hasiacich prístrojov. Miesto umiestnenia prenosného hasiaceho prístroja nemusí byť zhodné s projektom protipožiarnej bezpečnosti stavby, z toho dôvodu, že projekt PBS nezohľadňuje zariadenie miestností s jej vybavením. 

V uvedenom prípade by mal sedieť počet prenosných hasiacich prístrojov umiestnených v danom požiarnom úseku. 

Vo všeobecnosti sa hasiace prístroje rozmiestňujú najmä v blízkosti technických a technologických zariadení, na miestach so zvýšeným požiarnym nebezpečenstvom a v priestoroch, v ktorých sa vykonávajú činnosti so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru alebo výbuchu.

Umiestnenie hasiacich prístrojov nesmie brániť evakuácii osôb z objektu ohrozeného požiarom alebo ju inak sťažovať; týka sa to najmä objektov alebo priestorov, v ktorých sa sústreďuje väčší počet osôb. Takisto nie je vhodné umiestňovať hasiace prístroje v tmavých a úzkych priestoroch.

Prenosný hasiaci prístroj by mal byť umiestnený – inštalovaný podľa nasledovný kritérií:

  • stanovište prenosného hasiaceho prístroja musí byť viditeľné a trvale prístupné,
  • pri pripevňovaní a umiestňovaní hasiacich prístrojov sa postupuje podľa pokynov výrobcu,
  • prenosný hasiaci prístroj sa na stanovišti prenosného hasiaceho prístroja umiestňuje spravidla na zvislej stavebnej konštrukcii alebo na podlahe. Prenosný hasiaci prístroj je tlaková nádoba, ktorá musí byť zabezpečená voči prevráteniu. Na zabezpečenie voči prevráteniu slúži stojan na prenosný hasiaci prístroj.
stojan na hasiaci prístroj
  • rukoväť prenosného hasiaceho prístroja môže byť vo výške najviac 1,5 m nad podlahou,
  • prenosné hasiace prístroje sa rozmiestňujú tak, aby ich vzájomná vzdialenosť bola najviac 30m, 
  • stanovište prenosného hasiaceho prístroja sa označuje značkou požiarnej ochrany pre hasiaci prístroj, 
značka požiarnej ochrany
  • prenosný hasiaci prístroj musí byť chránený pred priamymi účinkami slnečného žiarenia a nepriaznivými účinkami prostredia. Z uvedeného vyplýva že môže byť umiestnený v skrinke,
prenosný hasiaci prístroj
  • ak prístupová cesta k stanovišťu prenosného hasiaceho prístroja nie sú dobre viditeľné, musí byť označené kombináciou značiek požiarnej ochrany pre hasiaci prístroj a určenia smeru. 

Potrebujete poradiť?

Radi Vám poradíme v oblasti bezpečnosti práce, ochrany pred požiarmi, 
pracovnej zdravotnej služby, civilnej ochrany, životného prostredia, závažných 
priemyselných havárii alebo pri preprave ADR.

Meno a priezvisko
Telefón
E-mail
Správa