Teplota na pracovisku: Čo musí zabezpečiť zamestnávateľ?

Vysoké teploty na pracovisku predstavujú významné riziko pre zdravie a bezpečnosť zamestnancov. V letných mesiacoch, alebo pri práci v horúcich prostrediach, môžu zamestnanci čeliť mnohým výzvam, vrátane tepelného stresu, dehydratácie a úpalu. 

teplota na pracovisku zamestnavatel bozp

Zabezpečenie primeraných pracovných podmienok je kľúčové nielen pre ochranu zdravia zamestnancov, ale aj pre udržanie ich produktivity a celkovej pohody.

Je preto potrebné, aby zamestnávatelia dbali na dodržiavanie právnych predpisov týkajúcich sa BOZP a implementovali opatrenia na minimalizáciu negatívnych účinkov vysokých teplôt. Tieto opatrenia môžu zahŕňať zlepšenie vetrania a klimatizácie, poskytovanie dostatočného množstva pitnej vody, a umožnenie pravidelných prestávok na ochladenie.

Aké sú právne predpisy týkajúce sa vysokých teplôt na pracovisku?

Teplotné limity a podmienky práce pri vysokých teplotách upravuje zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a vyhláška č. 99/1989 Z. z. o podmienkach ochrany zdravia pred tepelnou záťažou.

Povinnosti zamestnávateľa zabezpečiť optimálnu teplotu

Podľa zákonníka práce je zamestnávateľ povinný robiť opatrenia v záujme ochrany života a zdravia zamestnancov pri práci a zároveň zodpovedá za škody spôosobené zamestnancom pracovným úrazom alebo chorobou z povolania. Zamestnávateľ je povinný zabezpečiť, aby teplota a podmienky pracovného prostredia neovplyvňovali zdravie a bezpečnosť zamestnancov a limitovali tak možné riziká. 

Počas letných horúčav musí zamestnávateľ zabezpečiť opatrenia, ktoré zohľadňujú špecifiká jednotlivých pracovísk. Zamestnávateľ musí počítať s tým, že mimoriadne vysoké teploty môžu viesť k únave a k zhoršeniu pozornosti, ale tiež k výraznému zníženiu výkonnosti zamestnanca pri práci, čo by mohlo negatívne ovplyvniť bezpečnosť pri práci. 

Môže realizovať technické opatrenia, ako je zabránenie prenikaniu slnečných lúčov cez okná použitím žalúzií a roliet, zabezpečiť klimatizáciu, zvýšiť cirkuláciu vzduchu vetraním alebo ventilátormi. 

Dohľad nad dodržiavaním vhodných podmienok na pracovisku kontrolujú príslušné regionálne úrady verejného zdravotníctva. 

Zamestnávateľ má povinnosť zabezpečiť pre svojich zamestnancov pitný režim podľa § 6 ods. 3 písm. b) zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý zároveň ustanovuje aj povinnosť zamestnávateľa upraviť pitný režim vnútorným predpisom.

V tomto prípade väčšinou stačí zabezpečiť prístup k pitnej vode z verejnej vodovodnej siete na mieste výkonu práce. Bližšie o pitnom režime hovorí v § 7 vyhláška MZ SR č. 99/2016 Z. z. o podrobnostiach o ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom pri práci.

Čo by mali pri vysokých teplotách dodržiavať zamestnanci?

Zamestnanci by mali dbať na dodržiavanie pitného režimu a piť často menšie dávky tekutín. Nemali by sa dlhodobo vystavovať dlhodobému pôsobiu tepla, striedať pohyb na slnku a oddych v tieni. 

Skrátený pracovný čas počas horúčav

V období vysokých horúčav je častou diskutovanou témou, či má zamestnávateľ povinnosť skrátiť dlúžku pracovnej doby. Zákon takúto povinnosť zamestnancovi neukladá, umožňuje mu však posunúť začiatok pracovnej doby na skoršie ranné hodiny, zaradenie častejších prestávok v práci, príp. skrátenie pracovnej doby. V prípade, že sa zamestnávateľ rozhodne skrátiť pracovný čas v súvislosti s horúcim dňom (teplota v tieni je viac ako 30 stupňov Celzia), nesmie krátiť mzdu zamestnancov. Vo všeobecnosti sa nejedná  o prekážku na strane zamestnanca.

Má zamestnanec nárok na prestávku v práci pri vysokých teplotách na pracovisku?

Áno, zamestnanec má nárok na prestávku v práci pri vysokých teplotách. V zmysle zákonníka práce a následne aj v zmysle prílohy č. 3 vyhlášky MZ SR č. 99/2016. V prílohe je zadefinovaný krátkodobo a dlhodobo únosný čas práce rozdelený podľa pohlavia, odevu a klimatických podmienok. Napr. : administratívny zamestnanec v kancelárii bez klimatizácie: podľa prílohy č. 3 pre aklimatizovaného muža podľa tabuľky č. 1 v prílohe pri teplote pri teplote na pracovisku 36 °C a viac musí mať krátený čas. To isté platí pre aklimatizované ženy podľa tabuľky č. 4 prílohy č. 3 vyhlášky MZ SR č. 99/2016 Z.z.

Teplota na pracovisku podľa vyhľášky

Podľa vyhlášky č. 99/2016 Z. z. Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, optimálna teplota na pracovisku je v priemere 23 °C. Líšiť sa môže aj podľa toho, či je teplé alebo chladné obdobie a podľa triedy do akej vaše zamestnanie patrí. Triedy sa rozdeľujú na základe energetického výdaja pri práci počas bežnej 8 hodinovej pracovnej zmeny.

Do akej triedy patrí vaše zamestnanie?

Trieda 1

Do tejto triedy sa podľa vyhlášky zaraďujú najmä sedavé zamestnanie, alebo ľahká manuálna práca, ktoré si vyžadujú minimálny energetický výdaj. Táto trieda sa rozdeľuje na podtriedy 1a, 1b a 1c. Pre každú podtriedu platí iná optimálna teplota:

  • 1 a - ide o triedu s najnižším energetickým výdajom. Zaraďuje sa sem ľahká administratívna práca, teda písanie, práca na počítači, kreslenie, účtovníctvo, kancelárska práca. Pri tejto práci je optimálna teplota na pracovisku v teplom období medzi 23 až 27 °C. Minimálna teplota je 20 °C a maximálna je 28 °C. V chladnom období je optimálna teplota medzi 20 až 24 °C, kedy minimálna teplota môže byť 20 °C a maximálna 26°C.
  • 1b - práca vykonávaná v sede (jednoduché šitie, laboratórna práca), alebo práca paží a ramien (malé pracovné nástroje, kontrolná činnosť, zostavovanie alebo triedenie ľahkých predmetov), či práca paží a nôh (riadenie vozidla za bežných podmienok, ovládanie pedálov). Pri tomto type práce je optimálna teplota v teplom období medzi 22 – 25 °C. Minimálna teplota na pracovisku je 19 °C a maximálna je 27 °C. V chladnom období sa optimálna teplota pohybuje medzi 18-21 °C, kedy minimálna teplota môže byť 18° C a maximálna 24 °C.
  • 1c práca v stoji, ako napríklad: vŕtanie alebo frézovanie drobných súčiastok, navíjanie cievok, rezanie závitov malých armatúr, obrábanie s nízko výkonovými nástrojmi, občasná chôdza (rýchlosť do 2,5 km/h). Pri týchto činnostiach je optimálna teplota v teplom období medzi 20- 24 °C. Minimálna teplota na pracovisku je 17 °C a maximálna je 26 °C. V chladnom období je optimálna teplota medzi 15 - 20°C, kedy minimálna teplota na pracovisku je 15°C a maximálna je 22 °C.

Trieda 2

Do tejto triedy sa podľa vyhlášky zaraďujú zamestnania, ktoré si vyžadujú už väčšiu fyzickú námahu. Patria sem napríklad šoféri nákladných áut, traktorov, alebo stavebných strojov. Zaraďujú sa sem aj ľahké stavebné práce, ako maľovanie, omietanie a pod. Optimálna teplota pri týchto zamestnaniach je v teplom období okolo 18- 21 °C, kedy minimálna je v priemere 13 °C a maximálna 25°C. V chladnom období sa táto optimálna teplota pohybuje medzi 12-18 °C, minimálna teplota by mala byť aspoň 12 °C a maximálna 20 °C.

Trieda 3

Stavebné práce, ktoré sú ťažšieho charakteru, ako napríklad nosenie ťažkého materiálu, práca s lopatou, práca s ťažkým kladivom, pílenie, hobľovanie alebo opracovávanie tvrdého dreva, tlačenie alebo ťahanie ťažko naložených vozíkov/fúrikov, otĺkanie odliatkov či kladenie betónových panelov. Optimálna teplota sa v tejto triede nestanovuje, no minimálna teplota nesmie byť menej ako 10 °C.

Aké sú zdravotné riziká spojené s prácou vo vysokých teplotách?

  • Úpal: Keď sa telo prehreje a nedokáže sa ochladiť.
  • Dehydratácia: Strata tekutín, čo môže viesť k únave, závratom a nevoľnosti.
  • Tepelná vyčerpanosť: Slabosť, mdloby a zvýšené riziko úrazov.
  • Znížená produktivitu a koncentrácia: Čo môže viesť k zvýšenej miere chýb a úrazov.

Potrebujete poradiť?

Radi Vám poradíme v oblasti bezpečnosti práce, ochrany pred požiarmi, 
pracovnej zdravotnej služby, civilnej ochrany, životného prostredia, závažných 
priemyselných havárii alebo pri preprave ADR.

Meno a priezvisko
Telefón
E-mail
Správa