Školenie zamestnancov

V zmysle legislatívy je povinnosťou zamestnávateľa  zabezpečiť zamestnancovi školenie z bezpečnosti práce, ochrany pred požiarmi, civilnej ochrany, závažných priemyselných havárií a pod. 

školenie zamestnancov bozp e-learning

Čo je obsahom školenia zamestnancov

 1. s právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, so zásadami bezpečnej práce, zásadami ochrany zdravia pri práci, zásadami bezpečného správania na pracovisku a s bezpečnými pracovnými postupmi, a overovať ich znalosť;
 2. s existujúcim a predvídateľným nebezpečenstvom a ohrozením s dopadmi, ktoré môžu spôsobiť na zdraví, a s ochranou pred nimi;
 3. so zákazom vstupovať do priestoru, zdržiavať sa v priestore a vykonávať činnosti, ktoré by mohli bezprostredne ohroziť život alebo zdravie zamestnanca;
 4. s výkladom o nebezpečenstve vzniku požiaru charakteristickom pre príslušné pracovisko, najmä o protipožiarnych opatreniach na pracovisku, požiarnom poriadku pracoviska, zabezpečení ochrany pred požiarmi pri technologických procesoch, skladovaní horľavých látok a o pracovnej disciplíne vo vzťahu k ochrane pred požiarmi;
 5. s rozmiestnením hasiacich zariadení, hasiacich prístrojov, spojovacích prostriedkov a ďalších vecných prostriedkov ochrany pred požiarmi na pracovisku, a so spôsobom ich použitia, ako aj s rozmiestnením hlavných vypínačov elektrickej energie, a uzáverov vody a plynu;
 6. so spôsobom vyhlasovania požiarneho poplachu v právnickej osobe alebo v fyzickej osobe - podnikateľa a na pracoviskách, povinnosti zamestnancov pri vzniku požiaru vyplývajúce z požiarnych poplachových smerníc, a z požiarneho evakuačného plánu;
 7. a iné.

Výchova a vzdelávanie sa uskutočňuje formami, a metódami primeranými druhu výchovnej, a vzdelávacej činnosti, najmä prednáškou, výkladom, názornou ukážkou, príkladmi z praxe alebo e – learningom.

Posledná uvedená forma školenia je obľúbená a najrozšírenejšia.

Školenie formou e–learningu prináša nasledovné výhody:

 1. zamestnanec si môže vykonať školenie aj počas práce doma;
 2. zamestnanec vykoná školenie keď mu to umožní pracovný čas;
 3. školenie nezávisí od času skupiny, ale od jednotlivca;
 4. rýchle zaškolenie na novoprijaté legislatívne požiadavky.

Pre vykonanie uvedeného školenia je potrebné poskytnúť:

 1. meno a priezvisko zamestnanca;
 2. emailovú adresu, kde zamestnancovi budú zaslané inštrukcie na školenie.

Po absolvovaní školenia formou e–learningu príde zamestnancovi, ako aj kontaktnej osobe zákazníka potvrdenie o absolvovaní školenia. 

Pre zákazníkov pri e–learningu zabezpečujeme:

 1. manažment školenia;
 2. vedenie predpísanej dokumentácie školenia;
 3. evidencia účastníkov školenia, ako aj dátumov vykonania školenia;
 4. upozorňovanie na potrebu vykonania opakovaného školenia raz za 24 mesiacov, ako aj na nevykonané školenia zo strany zamestnancov.

Potrebujete poradiť?

Radi Vám poradíme v oblasti bezpečnosti práce, ochrany pred požiarmi, 
pracovnej zdravotnej služby, civilnej ochrany, životného prostredia, závažných 
priemyselných havárii alebo pri preprave ADR.

Meno a priezvisko
Telefón
E-mail
Správa