Školenie vodičov “referentov skupiny B„

Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len “Zákon o BOZP„)  v ustanovení § 7, a ani iný právny predpis nevyžadujú oboznamovanie zamestnancov (tzv. neprofesionálnych vodičov motorových vozidiel), ktorí:

školenie vodičov referentov skupiny B
  1. vedú referentské vozidlo,
  2. používajú súkromné motorové vozidlo s osobitným príkazom na pracovnú cestu,

so skutočnosťami, ktoré sú predmetom osobitnej odbornej spôsobilosti (kvalifikácie), na základe ktorých sa získava vodičský preukaz, tzn. s právnymi dopravnými predpismi, napr. zákonom č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke v znení neskorších noviel.

Právne predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia neukladajú povinnosť zamestnávateľovi školiť vodičov motorových vozidiel z odborných záležitostí týkajúcich sa vedenia motorového vozidla podľa predpisov upravujúcich pravidlá cestnej premávky. Zamestnávateľ zabezpečí plnenie § 7 zákona č. 124/2006 Z. z. o BOZP pri oboznamovaní aj zamestnanca – profesionálneho vodiča nezávisle na ustanovenú odbornú spôsobilosť zamestnanca – vodiča profesionála v zákone č. 280/2006 Z. z., ktorý rieši kurz základnej kvalifikácie, kurz pravidelného výcviku profesionálnych vodičov každých päť rokov školiacim strediskom registrovanom na vykonávanie takýchto kurzov na príslušnom obvodnom úrade pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie – autoškolou, ako aj kvalifikačnú kartu vodiča alebo dokladu preukazujúceho absolvovanie pravidelného výcviku.

Ustanovenie § 39 ods. 1 Zákonníka práce v znení neskorších noviel, v ktorom vo vymedzení právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci sú zahrnuté aj technické normy a dopravné predpisy je potrebné vysvetľovať v spojitosti s oboznamovaním podľa § 7 zákona č. 124/2006 Z. z. o BOZP tak, že oboznamovanie zamestnancov s dopravnými predpismi má byť len u zamestnávateľov, u ktorých sa pohybujú dopravné prostriedky na vonkajšom alebo vnútornom pracovisku vrátane motorových vozíkov, ktoré by mohli ohroziť ich bezpečnosť a zdravie. Len v tomto prípade si takéto oboznamovanie s dopravnými predpismi vyžaduje charakter práce, v ostatných prípadoch zamestnávateľ nie je povinný oboznamovať zamestnancov – profesionálnych a neprofesionálnych vodičov podľa § 7 zákona č. 124/2006 Z. z. zákon o BOZP aj s dopravnými predpismi.

Aj keď hore uvedená legislatíva neukladá zamestnávateľovi povinnosť oboznamovať zamestnanca vedúceho osobné motorové vozidlo, ale nasledujúcich dôvodov to doporučujem:

  1. zamestnanec nepostrehne zmenu legislatívy, ako napr. zmena definície dopravnej nehody, nové dopravné značenie a pod.,
  2. od času čo zamestnanec obdržal vodičské oprávnenie uplynula dlhšia doba a zamestnanec si neopakoval dopravné predpisy,
  3. a pod.

Z uvedeného vyplýva, že zamestnanec nemusí disponovať poznatkami z aktuálne platnej legislatívy a tým sa môže neúmyselne dopustiť porušeniu právneho predpisu.

Uvedené oboznámenie s dopravnými predpismi môže vykonať aj bezpečnostný technik s  oprávnením na výchovu a vzdelávanie v oblasti ochrany práce v zmysle § 27 ods. 3 zákona č. 124/2006 Z. z. o BOZP (príloha č. 2 skupina 01 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ustanovené pracovné podmienky bod 01.1 výchova a vzdelávanie zamestnancov a vedúcich zamestnancov). https://www.bpo.sk/data/bpo.sk/documents/2f2-Vy-chova-a-vdala-vanie-zamestnancov-a-ved-ucich-zamestnancov.pdf 

Potrebujete poradiť?

Radi Vám poradíme v oblasti bezpečnosti práce, ochrany pred požiarmi, 
pracovnej zdravotnej služby, civilnej ochrany, životného prostredia, závažných 
priemyselných havárii alebo pri preprave ADR.

Meno a priezvisko
Telefón
E-mail
Správa