Povinnosti zamestnávateľa v oblasti životného prostredia

Zodpovednosť za životné prostredie je dôležitým aspektom každej podnikateľskej činnosti. Konkrétne povinnosti zamestnávateľa sa môžu líšiť v závislosti od typu podnikania, ale všeobecne platí nasledovné:

povinnosti zamestnávateľa životné prostredie

1. Vypracovanie a vedenie dokumentácie životného prostredia so skutočným stavom:

 1. identifikačné listy nebezpečných odpadov,
 2. evidencia odpadov,
 3. havarijné plány (odpady, vody ovzdušie),
 4. hlásenie (odpady, vody ovzdušie),
 5. prevádzkové poriadky (odpady, vody ovzdušie),
 6. a iné.

2. Vybavenie pracovísk:

 1. bezpečnostnými značkami,
 2. havarijnými plánmi,
 3. prostriedkami na zvládnutie mimoriadnej udalosti – havarijná sada,
 4. prenosnými hasiacimi prístrojmi,
 5. a pod.

3. Viesť dokumentáciu o školení zo životného prostredia:

 1. zamestnancov,
 2. vedúcich zamestnancov,
 3. havarijného družstva.

4. Kontrola pracovísk z hľadiska životného prostredia.

Potrebujete poradiť?

Radi Vám poradíme v oblasti bezpečnosti práce, ochrany pred požiarmi, 
pracovnej zdravotnej služby, civilnej ochrany, životného prostredia, závažných 
priemyselných havárii alebo pri preprave ADR.

Meno a priezvisko
Telefón
E-mail
Správa