Povinnosti zamestnávateľa v oblasti PZS

Pracovná zdravotná služba (PZS) patrí medzi zákonné povinnosti každého zamestnávateľa. Prostredníctvom PZS zamestnávateľ zabezpečuje odborné služby na ochranu zdravia zamestnancov pri práci, ako je preverenie chorôb z povolania alebo pracovných úrazov a udržanie práceschopnosti zamestnancov. 

pzs povinnosti zamestnavatela

Povinnosti zamestnávateľa na úseku bezpečnosti práce sú nasledovné:

1. Vypracovanie a vedenie dokumentácie pracovnej zdravotnej služby so skutočným stavom:

 1. postup pre prípad záchranných prác, evakuácie a vzniku poškodenia zdravia vrátane poskytnutia prvej pomoci,
 2. kategorizácia pracovných činností,
 3. prevádzkový poriadok pre prácu s expozíciou hluku, s chemickými faktormi, s expozíciou vibrácií, s biologickými faktormi, s elektromagnetickým poľom s optickým žiarením, s fyzickou záťažou, psychickou pracovnou záťažou a senzorickou záťažou, s karcinogénnymi a mutagénnymi faktormi, s osvetlením pri práci a pod.,
 4. smernica zabezpečenie minimálnych požiadaviek na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci so zobrazovacími jednotkami,
 5. ochrana zamestnancov pri práci s azbestom
 6. smernica na zabezpečenie pitného režimu,
 7. posudok o riziku pre pracovné činnosti z expozície záťaže teplom a chladom pri práci,
 8. a iné.

2. Posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prácu na základe hodnotenia zdravotného rizika z expozície faktorom práce a pracovného prostredia a výsledkov lekárskej preventívnej prehliadky vo vzťahu k práci u zamestnanca:

 1. ktorý vykonáva prácu zaradenú do tretej kategórie alebo štvrtej kategórie,
 2. pri opakovanom výskyte choroby z povolania u rovnakej profesie na tom istom pracovisku,
 3. ktorého zdravotnú spôsobilosť na prácu vyžaduje osobitný predpis,
 4. ktorý vykonáva prácu zaradenú do druhej kategórie, tretej kategórie alebo štvrtej kategórie, ak túto prácu nevykonával viac ako šesť mesiacov zo zdravotných dôvodov,

3. Viesť dokumentáciu o školení zamestnancov:

s kartami bezpečnostných údajov,

s posudkami o riziku a s prevádzkovými poriadkami s expozíciou hluku, s chemickými faktormi, s expozíciou vibrácií, s biologickými faktormi,

a pod.,

4. Vykonať posúdenie zdravotného rizika z expozície faktorom práce a pracovného prostredia na pracovisku.

5. Kontrola pracovísk z hľadiska pracovnej zdravotnej služby.

6. Povinnosti na úseku pracovnej zdravotnej služby zamestnávateľ zabezpečuje prostredníctvom odborne spôsobilej osoby.

Potrebujete poradiť?

Radi Vám poradíme v oblasti bezpečnosti práce, ochrany pred požiarmi, 
pracovnej zdravotnej služby, civilnej ochrany, životného prostredia, závažných 
priemyselných havárii alebo pri preprave ADR.

Meno a priezvisko
Telefón
E-mail
Správa