Povinnosti zamestnávateľa v oblasti prevencie závažných priemyselných havárií

Rozvoj priemyselnej výroby, nové technológie alebo používanie nebezpečných látok vo väčšom množstve so sebou prináša zvýšené riziko vzniku priemyselnej havárie. Už sme boli svedkami niekoľkých priemyselných havárií, ktoré mali značný dopad na život, zdravie ľudí alebo životné prostredie. Jednou z hlavných príčin takýchto havárií je najmä zlyhanie ľudského faktora, nevhodná manipulácia s nebezpečnými látkami, či zanedbanie technologických postupov. 

prevencia závažných priemyselných havárií

Legislatíva v oblasti prevencie a havarijného plánovania sa zameriava na dve základné oblasti: 

 • prevencia rizík závažných havárií v súvislosti s nebezpečnými látkami
 • obmedzenie následkov týchto havárií na človeka a životné prostredie

Povinnosti zamestnávateľa na úseku prevencie závažných priemyselných havárií sú nasledovné:

1. Vypracovanie a vedenie dokumentácie prevencie závažných priemyselných havárií so skutočným stavom:

 1. zaradiť podnik do príslušnej kategórie a predložiť oznámenie o zaradení podniku do kategórie A alebo do kategórie B,
 2. posúdenie rizika závažnej priemyselnej havárie, a zaviesť systém posúdenia rizika a riadenia rizika závažnej priemyselnej havárie súvisiaceho s prevádzkou podniku vrátane systému monitorovania a kontroly,
 3. vypracovať bezpečnostnú správu,
 4. havarijný plán,
 5. vnútorný havarijný plán,
 6. plán ochrany obyvateľstva,
 7. vypracovať program prevencie závažných priemyselných havárií,
 8. zabezpečiť informovanie verejnosti,
 9. a iné.

2. Viesť dokumentáciu o školení z prevencie závažných priemyselných havárií:

 1. zamestnancov,
 2. vedúcich zamestnancov,
 3. podnikových útvarov.

3. Kontrola pracovísk z hľadiska prevencie závažných priemyselných havárií.

4. Povinnosti na úseku prevencie závažných priemyselných havárií zamestnávateľ zabezpečuje prostredníctvom odborne spôsobilej osoby – špecialistom na prevenciu závažných priemyselných havárií. Viac tu.

Potrebujete poradiť?

Radi Vám poradíme v oblasti bezpečnosti práce, ochrany pred požiarmi, 
pracovnej zdravotnej služby, civilnej ochrany, životného prostredia, závažných 
priemyselných havárii alebo pri preprave ADR.

Meno a priezvisko
Telefón
E-mail
Správa