Povinnosti zamestnávateľa v oblasti civilnej ochrany

Povinnosť v oblasti civilnej ochrany pre právnické osoby a fyzické osoby, ako aj povinnosť vypracovať dokumentáciu vzniká zo zákona č. 42/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov ustanovením § 16 ods. 1 písm. e). Poslaním civilnej ochrany je v rozsahu ustanovenom týmto zákonom chrániť život, zdravie a majetok a utvárať podmienky na prežitie pri mimoriadnych udalostiach a počas vyhlásenej mimoriadnej situácie. 

civilna ochrana

Povinnosti zamestnávateľa na úseku civilnej ochrany sú nasledovné:

1. Vypracovanie a vedenie dokumentácie civilnej ochrany na základe analýzy územia so skutočným stavom:

 1. projektová dokumentácia ochrannej stavby,
 2. karta civilnej ochrany,
 3. plán varovania a vyrozumenia,
 4. metodika činnosti pri vzniku mimoriadnej udalosti,
 5. plán evakuácie,
 6. plán ukrytia,
 7. hlásenie o vzniku mimoriadnej udalosti,
 8. úkrytový poriadok,
 9. a iné.

2. Zriaďovanie ochranných stavieb:

 1. odolné úkryty,
 2. plynotesné úkryty,
 3. jednoduché úkryty budované svojpomocne.

3. Viesť dokumentáciu o školení z civilnej ochrany:

 1. štábu civilnej ochrany,
 2. zamestnancov,
 3. vedúcich zamestnancov,
 4. jednotiek civilnej ochrany (záchranná, poriadková, zdravotná a pod.).

4. Kontrola pracovísk z hľadiska civilnej ochrany.

5. Povinnosti na úseku civilnej ochrany zamestnávateľ zabezpečuje prostredníctvom odborne spôsobilej osoby. Viac tu.

Potrebujete poradiť?

Radi Vám poradíme v oblasti bezpečnosti práce, ochrany pred požiarmi, 
pracovnej zdravotnej služby, civilnej ochrany, životného prostredia, závažných 
priemyselných havárii alebo pri preprave ADR.

Meno a priezvisko
Telefón
E-mail
Správa