Povinnosti firiem v oblasti ochrany pred požiarmi

Ochrana pred požiarmi (OPP) je kritickou oblasťou pre každý podnik alebo inštitúciu.  Zamestnávateľ má zodpovednosť chrániť nielen svoj majetok, ale predovšetkým zdravie a životy svojich zamestnancov. 

povinnosti zamestnavatela opp

Povinnosti právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb  na úseku ochrany pred požiarmi sú:

1. Vypracovanie a vedenie dokumentácie ochrany pred požiarmi so skutočným stavom, a to:

 1. požiarna identifikačná karta,
 2. požiarny poriadok pracoviska,
 3. požiarne poplachové smernice,
 4. požiarny evakuačný plán:
  - textová časť,
  - grafická časť,
 5. požiarna kniha, 
 6. nalýza nebezpečenstva vzniku požiaru,
 7. doklady o kontrole požiarnych zariadení podľa osobitného predpisu:
  - kontrola hasiacich prístrojov,
  - kontrola požiarnych vodovodov a hadicových zariadení,
  - kontrola, preventívna údržba a prehliadka požiarnych uzáverov podľa prevádzkových pokynov, resp. bez zbytočného odkladu po preventívnej údržbe a po oprave,
  - kontrola elektrickej požiarnej signalizácie (denne, mesačne, štvrťročne, ročne),
  - kontrola stabilného hasiaceho zariadenia (denne, týždenne, mesačne, štvrťročne, polročne, ročne),
  - kontrola a čistenie komínov,
  - a pod.
 8. údaje o požiaroch, príčinách vzniku požiarov, správy o výsledkoch vykonaných rozborov a o vykonaných opatreniach na úseku ochrany pred požiarmi,
 9. dokumentácia o školení zamestnancov o ochrane pred požiarmi:
  - zamestnancov,
  - vedúcich zamestnancov,
  - školenie osôb zabezpečujúcich ochranu pred požiarmi v mimopracovnom čase,
  - školenie osôb, ktoré sa s vedomím právnickej osoby alebo podnikajúcej fyzickej osoby zdržujú v jej objektoch na účel vykonávania činností pre túto právnickú osobu alebo fyzickú osobu – podnikateľa.
 10. dokumentácia o odbornej príprave protipožiarnych hliadok:
  - protipožiarna hliadka pracoviska,
  - protipožiarny asistenčný hliadka.
 11. dokumentácia o činnosti hasičskej jednotky,
 12. riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby v projektovej dokumentácii stavby,

2. Zabezpečiť plnenie opatrení ochrany pred požiarmi na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru alebo v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru, a pri podujatiach, na ktorých sa zúčastňuje väčší počet osôb.

3. Označovať a udržiavať trvale voľné únikové cesty, únikové východy a zásahové cesty, nástupné plochy a prístup k nim, ako aj prístup k uzáverom rozvodných zariadení elektrickej energie, plynu, vody, k požiarnotechnickým zariadeniam, zariadeniam na vyhlásenie požiarneho poplachu, požiarnym vodovodom a k zdrojom vody na hasenie požiarov.

4. Zriadenie ohlasovne požiarov.

5. Vykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok.

6. Vykonanie cvičného požiarneho poplachu.

7. Dokumentácia ochrany pred požiarmi sa vedie v písomnej forme.

Potrebujete poradiť?

Radi Vám poradíme v oblasti bezpečnosti práce, ochrany pred požiarmi, 
pracovnej zdravotnej služby, civilnej ochrany, životného prostredia, závažných 
priemyselných havárii alebo pri preprave ADR.

Meno a priezvisko
Telefón
E-mail
Správa