Povinnosť zabezpečiť ADR - preprava nebezpečných vecí po ceste

Pri ADR (preprava nebezpečných látok po ceste) si pravdepodobne každí predstaví cisternové vozidlá prevážajúce pohonné látky. Pojem ADR nezahŕňa iba prepravu nebezpečných látok po ceste, ale týka sa širšieho okruhu spoločností (osôb) zapojených do uvedenej prepravy. 

preprava nebezpečných vecí po ceste

Sú to:

 1. odosielateľ (Consignor) = podnik, ktorý odosiela nebezpečné veci buď vo svojom mene alebo za tretiu stranu. Ak sa dopravná operácia vykonáva podľa prepravnej zmluvy potom sa odosielateľom rozumie odosielateľ podľa prepravnej zmluvy;
 2. dopravca (Carrier) = podnik vykonávajúci prepravu so zmluvou alebo bez zmluvy o preprave.
 3. príjemca (Consignee) = znamená príjemcu podľa prepravnej zmluvy. Ak príjemca vymenuje tretiu stranu v zhode príslušnými ustanoveniami na uzatvorenie prepravnej zmluvy, potom sa musí táto osoba považovať za príjemcu v zmysle ADR. Ak sa uskutočňuje preprava bez prepravnej zmluvy, za príjemcu sa musí považovať podnik preberajúci nebezpečné veci po ich príchode;
 4. nakladajúca organizácia;
 5. baliaca organizácia (Loader) = akýkoľvek podnik, ktorý:
  - nakladá nebezpečné veci, malé kontajnery alebo prenosné cisterny do vozidla alebo na vozidlo alebo do kontajnera,
  - nakladá kontajner, kontajner na prepravu vo voľne loženom stave, kontajner MECG, cisternový kontajner alebo prenosnú cisternu na vozidlo;
 6. plniaca organizácia (Filler) = akýkoľvek podnik, ktorý plní nebezpečné veci do cisterny (cisternového vozidla, snímateľnej cisterny, prenosnej cisterny alebo cisternového kontajnera) a/alebo vozidla, veľkého alebo malého kontajnera- na voľne ložené látky, alebo do batériového vozidla, alebo kontajnerov MEGC;
 7. vykladajúca organizácia (Unloader) = podnik, ktorý:
  - skladá kontajner, kontajner na prepravu vo voľne loženom stave, kontajner MEGC, cisternový kontajner alebo prenosnú cisternu z vozidla, alebo 
  - vykladá zabalené nebezpečné veci, malé kontajnery alebo prenosné cisterny z vozidla alebo kontajnera, alebo
  - vyprázdňuje nebezpečné veci z cisterny (cisternového vozidla, snímateľnej cisterny, prenosnej cisterny alebo cisternového kontajnera)  alebo z batériového vozidla, vozidla MEMU alebo kontajnera MEGC alebo z vozidla, veľkého kontajnera alebo malého kontajnera na prepravu voľne ložených látok alebo kontajnera na voľne ložené látky.

V prípade, že ste sa vo vyššie uvedenom texte našli, vzťahuje sa na vás povinnosť uvedené činnosti zabezpečiť bezpečnostným poradcom ADR. Táto povinnosť vzniká v zmysle §36 ods. 1 Zákona NR SR č. 56/2012 Z.z. Zákon o cestnej preprave v znení neskorších noviel, ktorý udáva:  „Odosielateľ, dopravca, príjemca a ostatní účastníci prepravy nebezpečných vecí sú povinní písomne vymenovať jedného alebo niekoľkých bezpečnostných poradcov a uložiť im v súlade s požiadavkami dohody ADR konkrétne úlohy, ktoré majú pri preprave nebezpečných vecí zabezpečovať. Bezpečnostný poradca pripravuje pre povinnú osobu uvedenú v prvej vete výročnú správu za uplynulý kalendárny rok do 31. marca príslušného roku; povinná osoba archivuje výročnú správu po dobu ustanovenú v dohode ADR a predkladá ju na požiadanie dopravnému správnemu orgánu“ a v zmysle bodu 1.8.3.1. citujem „Každá organizácia ktorej činnosti zahŕňajú odosielanie alebo cestnú dopravu alebo sa vzťahujú na balenie, nakládku plnenie alebo vykládku nebezpečných vecí cestnou dopravou, musí vymenovať jedného alebo viacerých bezpečnostných poradcov na prepravu nebezpečných vecí, zodpovedných za pomoc pri zabraňovaní podstatným rizikám z týchto činností, a to s ohľadom na osoby, majetok a životné prostredie.“ https://www.bpo.sk/adr/preprava-nebezpecnych-veci-adr/ 

Potrebujete poradiť?

Radi Vám poradíme v oblasti bezpečnosti práce, ochrany pred požiarmi, 
pracovnej zdravotnej služby, civilnej ochrany, životného prostredia, závažných 
priemyselných havárii alebo pri preprave ADR.

Meno a priezvisko
Telefón
E-mail
Správa