Oznámenie o začatí prevádzky na RUVZ SR

Fyzické osoby – podnikatelia a právnické osoby sú povinné predkladať návrhy na uvedenie priestorov do prevádzky vrátane návrhov na zmenu v ich prevádzkovaní a ak si to vyžaduje objektivizáciu faktorov životného prostredia alebo pracovného prostredia, o návrhoch na uvedenie priestorov do skúšobnej prevádzky (§13 ods. 4 Zákona NR SR č. 355/2007 o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).

Do času kladného posúdenia sú povinné fyzické osoby – podnikatelia a právnické osoby zdržať sa vykonávania posudzovaných činností.

Oznámenie o začatí prevádzky na RUVZ

Predkladať návrhy na posúdenie príslušnému orgánu verejného zdravotníctva a do času kladného posúdenia zdržať sa vykonávania posudzovaných činností sa nevzťahuje na (§52 ods. 2 uvedeného zákona):

 1. priestory, na ktoré bolo vydané rozhodnutie, pri zmene osoby prevádzkovateľa bez zmeny podmienok prevádzky,
 2. ubytovacie zariadenia okrem zariadení sociálnych služieb, v ktorých sa poskytuje pobytová forma sociálnej služby, a zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, v ktorých sa vykonávajú opatrenia pobytovou formou,
 3. telovýchovno – športové zariadenia,
 4. zariadenia starostlivosti o ľudské telo,
 5. prevádzky verejného stravovania bez výroby hotových pokrmov, stánky s rýchlym občerstvením a na iné zariadenia s ambulantným predajom pokrmov a nápojov a na zotavovacích podujatiach a iných hromadných podujatiach,
 6. administratívne priestory,
 7. priestory, v ktorých sa vykonáva živnosť kúpy tovaru na účel jeho predaja konečnému spotrebiteľovi okrem predaja pokrmov, nápojov alebo potravín.

To neznamená, že fyzická osoba – podnikateľ a právnická osoba, uvedená v predchádzajúcom odseku nemá žiadnu oznamovaciu povinnosť. 

Fyzická osoba – podnikateľ a právnická osoba je povinná pred začatím prevádzky priestorov, na ktoré sa nevzťahuje povinnosť predkladať návrhy, najneskôr v deň začatia činnosti príslušnému orgánu verejného zdravotníctva:

 1. oznámiť písomne:
  - obchodné meno, právnu formu, sídlo a identifikačné číslo, ak bolo pridelené, ak ide o právnickú osobu; meno, priezvisko a bydlisko a identifikačné číslo, ak bolo pridelené, ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa,
  - miesto prevádzky,
  - názov prevádzky,
  - špecifikáciu činnosti v priestoroch prevádzky,
  - dátum začatia činnosti v priestoroch prevádzky,
 2. predložiť prevádzkový poriadok, ak to ustanovuje tento zákon.

Potrebujete poradiť?

Radi Vám poradíme v oblasti bezpečnosti práce, ochrany pred požiarmi, 
pracovnej zdravotnej služby, civilnej ochrany, životného prostredia, závažných 
priemyselných havárii alebo pri preprave ADR.

Meno a priezvisko
Telefón
E-mail
Správa