Online školenia BOZP

Naša spoločnosť zabezpečuje školenie v oblasti bezpečnosti práce a ochrany pred požiarmi formou E-learningu. Uvedený spôsob vzdelávania máme akreditovaný Národným inšpektorátom práce.

online školenia bozp

V oblasti bezpečnosti práce vykonávame:

 1. vstupné školenia zamestnancov a vedúcich zamestnancov,
 2. opakované školenia zamestnancov a vedúcich zamestnancov,
 3. školenia vodičov motorových vozidiel,
 4. zamestnancov dodávateľských spoločností.

V oblasti ochrany pred požiarmi:

 1. vstupné školenia zamestnancov a vedúcich zamestnancov,
 2. opakované školenia zamestnancov a vedúcich zamestnancov,
 3. školenie zamestnancov zabezpečujúcich ochranu pred požiarmi v mimopracovnom čase,
 4. odborná príprava protipožiarnych hliadok,
 5. zamestnancov dodávateľských spoločností.

Výhody E-learningu 

 1. možnosť vykonať školenie aj počas práce doma,
 2. zamestnanec vykoná školenie keď mu to umožní pracovný čas,
 3. školenie nezávisí od času skupiny, ale od jednotlivca,
 4. rýchle zaškolenie na novoprijaté legislatívne požiadavky.

Pri E-learningu zabezpečujeme:

 1. manažment školenia,
 2. vedenie predpísanej dokumentácie školenia, 
 3. evidencia účastníkov školenia, ako aj dátumov vykonania školenia,
 4. upozorňovanie na potrebu vykonania opakovaného školenia.

Potrebujete poradiť?

Radi Vám poradíme v oblasti bezpečnosti práce, ochrany pred požiarmi, 
pracovnej zdravotnej služby, civilnej ochrany, životného prostredia, závažných 
priemyselných havárii alebo pri preprave ADR.

Meno a priezvisko
Telefón
E-mail
Správa