Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním

Každý držiteľ odpadu, sprostredkovateľ a obchodník, ak nakladá ročne v súhrne s viac ako 50 kg nebezpečných odpadov alebo s viac ako jednou tonou ostatných odpadov podáva ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním na príslušný okresný úrad životného prostredia.

Ohlásenie o vzniku odpadu

Ak ide vznik odpadov uvedených v prílohe č. 3 Vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti, ohlásenie sa podáva bez ohľadu na ich množstvo.

Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním držiteľ odpadu, sprostredkovateľ a obchodník uchováva v elektronickej podobe alebo v listinnej podobe päť rokov.

Uvedenú legislatívnu povinnosť je potrebné splniť do 28.02.2023

Potrebujete poradiť?

Radi Vám poradíme v oblasti bezpečnosti práce, ochrany pred požiarmi, 
pracovnej zdravotnej služby, civilnej ochrany, životného prostredia, závažných 
priemyselných havárii alebo pri preprave ADR.

Meno a priezvisko
Telefón
E-mail
Správa