Ochrana zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou karcinogénnym faktorom, mutagénnym faktorom alebo reprodukčne toxickým faktorom pri práci

Ochrana zdravia zamestnancov, ktorí prichádzajú do kontaktu s nebezpečnými chemickými látkami, je jedným z kľúčových aspektov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Vývoj v tejto oblasti neustále napreduje s cieľom zabezpečiť najvyššie štandardy ochrany.

Ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou karcinogénnym faktorom, mutagénnym faktorom alebo reprodukčne toxickým faktorom pri práci

Od 01. júna 2024 nadobúda účinnosť NV SR č 121/2024 o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou karcinogénnym faktorom, mutagénnym faktorom alebo reprodukčne toxickým faktorom pri práci.

Uvedené NV SR zrušuje nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 356/2006 Z. z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou karcinogénnym a mutagénnym faktorom pri práci v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 301/2007 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 83/2015 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 235/2015 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 110/2019 Z. z.

Potrebujete poradiť?

Radi Vám poradíme v oblasti bezpečnosti práce, ochrany pred požiarmi, 
pracovnej zdravotnej služby, civilnej ochrany, životného prostredia, závažných 
priemyselných havárii alebo pri preprave ADR.

Meno a priezvisko
Telefón
E-mail
Správa