Ochrana zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci

Ochrana zamestnancov pred rizikami spojenými s expozíciou chemickým faktorom pri práci je neoddeliteľnou súčasťou bezpečnosti a zdravia pri práci. Právna úprava v tejto oblasti sa neustále vyvíja s cieľom zabezpečiť čo najvyššiu úroveň ochrany pracovníkov pred škodlivými účinkami chemických látok.

Kategorizácii prác z hľadiska zdravotných rizík

Od 01. júna 2024 nadobúda účinnosť NV SR č 122/2024 Z.z. ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 355/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci v znení neskorších predpisov.

Zmena nastáva v:

  1. V § 1 ods. 2. kde sa slová „karcinogénnym a mutagénnym faktorom“ nahrádzajú slovami „karcinogénnym faktorom, mutagénnym faktorom alebo reprodukčne toxickým faktorom“.
  2. Prílohy č. 1 a 2 vrátane nadpisov znejú
Súbor na stiahnutie Súbor na stiahnutie

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júna 2024.

Potrebujete poradiť?

Radi Vám poradíme v oblasti bezpečnosti práce, ochrany pred požiarmi, 
pracovnej zdravotnej služby, civilnej ochrany, životného prostredia, závažných 
priemyselných havárii alebo pri preprave ADR.

Meno a priezvisko
Telefón
E-mail
Správa