Novela zákona o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh

Dňa 22.05.2024 bol zverejnený zákon NR SR Zákon č. 109/2024 Z.z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia a znižovaním administratívnej záťaže. 

Novela zákona o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh

Uvedený zákon novelizuje zákon NR SR č. 67/2010 Z. z. o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Uvedená legislatívna úprava prináša nasledovné zmeny od 01.01.2025:

  1. dodávateľ látky alebo zmesi už nebude musieť poskytnúť kartu bezpečnostných údajov Národnému toxikologickému informačnému centru,
  2. ak dodávateľ aktualizuje kartu bezpečnostných údajov už nemusí jej aktuálnu verziu poskytnúť Národnému toxikologickému informačnému centru,
  3. v správnych deliktoch v §33 sa Národné toxikologické informačné centrum nahrádza pojmom agentúra.

Potrebujete poradiť?

Radi Vám poradíme v oblasti bezpečnosti práce, ochrany pred požiarmi, 
pracovnej zdravotnej služby, civilnej ochrany, životného prostredia, závažných 
priemyselných havárii alebo pri preprave ADR.

Meno a priezvisko
Telefón
E-mail
Správa