Novela vyhlášky o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd

Od 15.03.2023 nadobudne účinnosť novela vyhlášky MŽP SR č. 200/2018 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd.

Uvedená novela vyhlášky prináša v novom §1a pojmy.

a) dvojplášťovou nádržou nádrž, ktorá má dva samostatné plášte,

b) skladovacou nádržou nádrž so znečisťujúcou látkou určená na skladovanie,

c) technologickou nádržou nádrž so znečisťujúcou látkou, ktorá je trvalo spojená s technologickým zariadením a tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť,

d) podzemnou nádržou nádrž, ktorá je okrem horných manipulačných otvorov pokrytá vrstvou zeminy alebo súvislou stavebnou konštrukciou,

e) nadzemnou nádržou nádrž, ktorá nie je pokrytá vrstvou zeminy alebo súvislou stavebnou konštrukciou,

f) nádržou zvonku vizuálne kontrolovateľnou nádrž, u ktorej je možno kontrolovať všetky vonkajšie steny, patria sem aj nádrže stojaté, postavené na podlahe, nádrže s povrchom obaleným tepelnou izoláciou krytou odnímateľným obalom,

g) nádržou zvonku vizuálne nekontrolovateľnou nádrž, ktorej povrch je krytý stavebnou konštrukciou alebo vrstvou zeminy bez možnosti kontroly vonkajších stien,

h) zbernou nádržou stavebná úprava na dne alebo podlahe záchytnej nádrže vyhotovená stavebnou technológiou umožňujúcou vyčerpávanie zachytených znečisťujúcich látok,

i) manipulačnou plochou plocha určená na stáčanie alebo na plnenie znečisťujúcej látky vrátane technologického zariadenia súvisiaceho s prevádzkou stáčacieho alebo plniaceho priestoru,

j) záchytnou nádržou nádrž určená na zachytenie znečisťujúcich látok, ktoré uniknú alebo sú vypustené pri havarijných stavoch z nádrže, kontajnera, obalu alebo technologického zariadenia.

Zmena sa týka aj §3 ods. 1. Technologická nádrž nemusí byť umiestnená v záchytnej nádrži. Presúva nasledujúca veta do §1a : „Záchytná nádrž je určená na zachytenie znečisťujúcich látok uniknutých alebo vypustených pri havarijných stavoch z nádrží, kontajnerov, obalov alebo technologického zariadenia.“

V §4 prichádza zmena k vyjadrovaniu k návrhu havarijného plánu zo strany správcu vodohospodársky významného vodného toku a prevádzkovateľ kanalizácie. Po novom, ak sa správca vodohospodársky významného vodného toku alebo prevádzkovateľ kanalizácie nevyjadrí do 30 dní, potom platí, že k havarijnému plánu nemá pripomienky. Taktiež rozhodnutie príslušného inšpektorátu inšpekcie, ktorým je schválený havarijný plán, bude tvoriť prílohu k havarijnému plánu.

V prechodných ustanoveniach je čas do 31. decembra 2029 zosúladiť s vyhláškou jednoplášťovú podzemnú nádrž a jednoplášťovú nadzemnú nádrž na skladovanie hnojív, bez ohľadu na ich umiestnenie, vybudované a uvedené do prevádzky do 14. marca 2023 a potrubie na prepravu hnojív vybudované a uvedené do prevádzky do 14. marca 2023.

Potrebujete poradiť?

Radi Vám poradíme v oblasti bezpečnosti práce, ochrany pred požiarmi, 
pracovnej zdravotnej služby, civilnej ochrany, životného prostredia, závažných 
priemyselných havárii alebo pri preprave ADR.

Meno a priezvisko
Telefón
E-mail
Správa