Malý zdroj znečistenia

V zmysle zákona č. 190/2023 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia, ktorý nadobudol účinnosť 1. januára 2024, už nie je požadované prevádzkovateľom malých zdrojov znečisťovania ovzdušia zasielať oznámenie údajov potrebných pre určenie výšky poplatku za znečisťovanie ovzdušia na rok 2024 (podľa údajov z predchádzajúceho roka). 

Malý zdroj znečistenia

Podľa uvedeného zákona poplatková povinnosť prevádzkovateľom malých zdrojov vyplýva len za podmienok, ak to ustanoví obec vo VZN. 

Potrebujete poradiť?

Radi Vám poradíme v oblasti bezpečnosti práce, ochrany pred požiarmi, 
pracovnej zdravotnej služby, civilnej ochrany, životného prostredia, závažných 
priemyselných havárii alebo pri preprave ADR.

Meno a priezvisko
Telefón
E-mail
Správa