Malý, stredný a veľký zdroj znečistenia – hlásenie

oznamenie o zdroji znecistenia ovzdusia

Malý zdroj znečistenia

Oznamovať obci za každý malý zdroj znečisťovania ovzdušia spotrebu palív a surovín, z ktorých znečisťujúce látky vznikajú a ďalšie údaje potrebné na zistenie množstva a škodlivosti znečisťujúcich látok vypustených do ovzdušia za uplynulý rok (§6 ods. 4 Zákona NR SR č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia, v znení neskorších noviel).

Stredný a veľký zdroj znečistenia

Údaje o celkových množstvách a druhoch znečisťujúcich látok vypustených do ovzdušia za každý veľký zdroj a stredný zdroj, výšku poplatku a výšku ročného poplatku za ním prevádzkované veľké zdroje a stredné zdroje v okrese za uplynulý rok. Výpočet emisií a poplatkov prevádzkovateľ predkladá oznámením podľa osobitného predpisu (§4 ods. 1 Zákona NR SR č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia, v znení neskorších noviel).

Uvedenú legislatívnu povinnosť je potrebné splniť do 15.02.2023

Potrebujete poradiť?

Radi Vám poradíme v oblasti bezpečnosti práce, ochrany pred požiarmi, 
pracovnej zdravotnej služby, civilnej ochrany, životného prostredia, závažných 
priemyselných havárii alebo pri preprave ADR.

Meno a priezvisko
Telefón
E-mail
Správa